Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 12. december 2012 - Van Neyghem mod Rådet

(Sag F-77/11) 

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2007 - afslag på forfremmelse - annullation - gennemførelsesforanstaltninger - ny sammenligning af fortjenester)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgien) (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og J. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet til opfyldelse af dommen i sag F-53/08, og hvorved sagsøgeren fik afslag på sin anmodning om at blive forfremmet til lønklasse AST 7 i forfremmelsesåret 2007, samt en påstand om erstatning for den skade, sagsøgeren angiveligt har lidt

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af Kris Van Neyghem's omkostninger.

Kris Van Neyghem bærer tre fjerdedele af sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 340 af 19.11.2011, s. 40.