Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2012 г. — Donati/ЕЦБ

(Дело F-63/09)1

(Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Оплакване за психически тормоз — Административно разследване — Достъп до преписката по разследването — Предаване на документите по преписката на лицата, обвинени в оплакването — Задължение за поверителност — Зачитане на правото на защита)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Paola Donati (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка (представители: F. Feyerbacher и N. Urban, B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Публична служба — Отмяна на решението на ЕЦБ да остави без последствие твърденията за психически тормоз, претърпян от жалбоподателката, както и обезщетение за претърпени неимуществени вредиДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-жа Donati понася направените от нея съдебни разноски и е осъдена да понесе съдебните разноски на Европейската централна банка.