Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 17. juuli 2012. aasta otsus – BG versus Euroopa Ombudsman

(kohtuasi F-54/11)1

(Avalik teenistus – Distsiplinaarmenetlus – Distsiplinaarmeede – Teenistusest vabastamine – Teenistusest vabastamise otsuse vastuvõtmise hetkel liikmesriigi kriminaalkohtus eeluurimise toimumine – Meeste ja naiste võrdne kohtlemine – Keeld vallandada rasedat raseduse algusest kuni rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpuni)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BG (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Ombudsman (esindajad: J. Sant’Anna, advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada otsus kohaldada hageja suhtes karistusena teenistusest kõrvaldamist ilma pensioniõigusi kaotamata. Sellest tulenevalt esimese võimalusena nõue ennistada hageja oma ametikohale ja teise võimalusena maksta talle summa, mis ta oleks saanud töötasuna teenistusest vabastamise otsuse jõustumise ja pensionikka jõudmise kuupäeva vahelisel ajal. Igal juhul nõue mõista mittevaralise kahju hüvitamiseks välja rahasumma.

Resolutsioon

Jätta BG hagi rahuldamata.

Jätta BG kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Ombudsmani kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 204, 9.7.2011, lk 30.