Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tartu Ringkonnakohus (Viro) on esittänyt 3.1.2013 - AS Baltic Agro v. Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Asia C-3/13)

Oikeudenkäyntikieli: viro

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tartu Ringkonnakohus

Pääasian asianosaiset

Valittaja: AS Baltic Agro

Vastapuoli: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Ennakkoratkaisukysymykset

a)    Onko neuvoston asetuksen N:o 661/20082 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tuojan ja ensimmäisen riippumattoman asiakkaan yhteisössä on aina oltava sama henkilö?

b)    Onko neuvoston asetuksen N:o 661/2008 3 artiklan 1 kohtaa yhdessä komission päätöksen 2008/577/EY4 kanssa tulkittava siten, että vapautus polkumyyntitullista koskee vain sellaista ensimmäistä riippumatonta asiakasta yhteisössä, joka ei ole jälleenmyynyt ilmoituksen kohteena olevaa tavaraa ennen ilmoituksen tekemistä?

c)    Onko neuvoston asetuksessa N:o 2913/92 säädetyn yhteisön tullikoodeksin 66 artiklaa yhdessä komission asetuksen N:o 2454/93 251 artiklan ja muiden tulli-ilmoituksen myöhempää muuttamista koskevien menettelysääntöjen kanssa tulkittava siten, että kun maahantuonnin yhteydessä tavaralle on merkitty ilmoitukseen väärä vastaanottaja, on oltava mahdollista, että ilmoitus mitätöidään pyynnöstä myös tavaran luovutuksen jälkeen ja vastaanottajaa koskeva merkintä korjataan, kun siinä tapauksessa, että ilmoitukseen olisi merkitty oikea vastaanottaja, olisi pitänyt soveltaa neuvoston asetuksen N:o 661/2008 3 artiklan 1 kohdassa säädettyä vapautusta tullista, vai onko neuvoston asetuksessa N:o 2913/92 säädetyn yhteisön tullikoodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohtaa tulkittava näissä olosuhteissa siten, ettei tulliviranomaisilla ole oikeutta suorittaa jälkikäteen tapahtuvaa tileihin kirjaamista?

d)    Jos kysymyksen c molempiin vaihtoehtoihin vastataan kieltävästi, onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 28 artiklan 1 kohdan ja 31 artiklan mukaista, että neuvoston asetuksessa N:o 2913/92 säädetyn yhteisön tullikoodeksin 66 artiklassa yhdessä komission asetuksen N:o 2454/93 251 artiklan ja muiden tulli-ilmoituksen myöhempää muuttamista koskevien menettelysääntöjen kanssa ei sallita, että ilmoitus mitätöidään pyynnöstä tavaran luovutuksen jälkeen ja vastaanottajaa koskeva merkintä korjataan, kun siinä tapauksessa, että ilmoitukseen olisi merkitty oikea vastaanottaja, olisi pitänyt soveltaa neuvoston asetuksen N:o 661/2008 3 artiklan 1 kohdassa säädettyä vapautusta tullista?

____________

1 - Lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen 8.7.2008 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 661/2008 (EUVL L 185, s. 1).

2 - Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjottujen sitoumusten hyväksymisestä 4.7.2008 tehty komission päätös 2008/577/EY (EUVL L 185, s. 43).

3 - Yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92 (EYVL L 302m, s. 1).

4 - Yhteisön tullikoodeksista 2.7.1993 annettu komission asetus (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, s. 1).