Žaloba podaná 26. októbra 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-126/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Boury, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie odpovede na sťažnosť, ktorou sa žalobca domáhal, aby po prvé Komisia uznala, že iba niektoré dokumenty uvedené v jeho osobnom spise možno postúpiť vyšetrovaciemu sudcovi na Tribunal de première instance de Bruxelles, a po druhé, že je nezákonné uvedenému súdu utajiť rozhodnutie z 2. februára 2001

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu predovšetkým

zrušil odpoveď menovacieho orgánu z 24. augusta 2012 na sťažnosť č. R/367/12,

uznal nezákonnosť utajenia jeho skutočného spisu belgickému súdnictvu, ako aj rozhodnutia menovacieho orgánu z 2. februára 2001 a všetkých s tým súvisiacich dôkazov a dokumentov, ktoré si belgické trestné súdnictvo vyžiadalo od Komisie,

uznal nezákonnosť bruselskému súdu postúpiť dôverné dokumenty vyhotovené bez akejkoľvek právnej kontroly a mimo služobného poriadku na skoršom oddelení ADMIN B9, ktoré menovací orgán poveril administratívnym vyšetrovaním začatým 2. februára 2001 za porušenia pravidiel služobného poriadku,uznal nezákonnosť intervencie zamestnancov Komisie, ktorí bez poverenia alebo oprávnenia zasiahli do preskúmania jeho sťažnosti na bruselskom súde s úmyslom spôsobiť mu škodu,uznal, že počas celého konania boli jeho základné ľudské práva, ako aj práva jeho rodiny závažné porušované, a vznikla mu vysoká a ťažko nahraditeľná profesijná škoda, nemajetková a majetková ujma, na základe ktorej má nárok na náhradu tejto škody.