ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 13. apríla 2011

Vec F‑29/09 REV

Giorgio Lebedef a Trevor Jones

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Obnova konania – Nová skutočnosť – Neexistencia – Neprípustnosť“

Predmet: Návrh, ktorý podali G. Lebedef a T. Jones, na obnovu konania, v ktorom bol vydaný rozsudok Súdu pre verejnú službu z 30. septembra 2010, Lebedef a Jones/Komisia (F‑29/09)

Rozhodnutie: Návrh na obnovu konania sa zamieta ako neprípustný. Žalobcovia znášajú všetky trovy konania. Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania na podporu návrhov Komisie, znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Obnova konania – Podmienky prípustnosti návrhu – Nová skutočnosť – Pojem

(Štatút Súdneho dvora, článok 44)

2.      Konanie – Obnova konania – Podmienky prípustnosti návrhu – Nová skutočnosť – Dôkazné bremeno

(Štatút Súdneho dvora, článok 44 prvý odsek; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 119 ods. 2)

1.      Z článku 44 prvého odseku štatútu Súdneho dvora vyplýva, že návrh na obnovu musí byť založený na zistení jednej alebo viacerých skutočností, ktoré v čase vydania rozsudku neboli súdu ani strane, ktorá obnovu požaduje, známe a majú rozhodujúci význam pre obsah rozsudku. V súlade s druhým odsekom tohto článku môže súd, ktorému bol návrh predložený, preskúmať návrh z vecného hľadiska, iba ak rozhodne, že jestvuje nová skutočnosť, ktorá umožňuje začať s obnovou konania, a potvrdí, že návrh na obnovu konania je prípustný.

(pozri bod 22)

2.      V rámci návrhu na obnovu konania, v ktorom bol vydaný rozsudok Súdu pre verejnú službu, na základe článku 44 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora a článku 119 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu prislúcha strane, ktorá obnovu požaduje, aby preukázala, že skutočnosti, ktoré nastali pred vydaním rozsudku a ktoré podľa nej odôvodňujú obnovu konania, zistila až po vydaní rozsudku.

(pozri bod 24)