ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 20. septembra 2011

Vec F‑117/10

Barry Van Soest

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Prijímanie – Výberové konanie – Podmienky pripustenia – Vyžadovaný diplom – Pojem diplom osvedčujúci úroveň stredoškolského vzdelania, ktorý umožňuje prístup k postsekundárnemu vzdelaniu – Rozhodnutia výberovej komisie výberového konania – Povaha kontroly vykonávanej menovacím orgánom“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou B. Van Soest navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia Komisie neprijať ho do služby napriek jeho úspechu vo výberovom konaní EPSO/AST/41/07

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobcovi.

Abstrakt

1.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Nezávislosť – Hranice – Prijatie protiprávnych rozhodnutí – Povinnosti menovacieho orgánu

2.      Konanie – Trovy konania – Znášanie – Zohľadnenie požiadaviek spravodlivého zaobchádzania

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 88)

1.      Menovací orgán je pri výkone vlastných právomocí povinný prijímať rozhodnutia, ktoré nie sú protiprávne. Preto nie je viazaný rozhodnutiami výberovej komisie výberového konania, ktorých protiprávnosť by následne mohla ovplyvniť jeho vlastné rozhodnutia. V prípade, že výberová komisia neprávom pripustí uchádzača do výberového konania a následne ho zapíše do rezervného zoznamu, menovací orgán musí odmietnuť vymenovanie tohto uchádzača odôvodneným rozhodnutím, ktoré umožní súdu Únie posúdiť jeho dôvodnosť.

Pokiaľ teda výberová komisia výberového konania neprávom zapísala uchádzača, ktorý nepredložil diplom požadovaný oznámením o výberovom konaní, na rezervný zoznam, tento orgán je povinný ukončiť prijímacie konanie dotknutej osoby.

(pozri body 24 a 25)

Odkaz:

Súdny dvor: 23. októbra 1986, Schwiering/Dvor audítorov, 142/85, body 19 a 20

Súd prvého stupňa: 16. marca 2005, Ricci/Komisia, T‑329/03, bod 35; 15. septembra 2005, T‑306/04, Luxem/Komisia, bod 23

2.      Podľa článku 88 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu účastníka konania, ktorý mal vo veci úspech, možno zaviazať na náhradu časti alebo celých trov konania, ak to odôvodňuje jeho správanie, vrátane správania pred podaním žaloby, a najmä ak druhému účastníkovi konania spôsobil úmyselným zavinením vznik trov konania.

Uplatnenie tohto článku však nie je obmedzené na túto jedinú situáciu. Ak teda bol žalobca pôvodne zapísaný výberovou komisiou výberového konania na rezervný zoznam tohto výberového konania predtým, ako bol menovacím orgánom s konečnou platnosťou takmer o rok neskôr informovaný, že nemôže byť prijatý do služby, pretože nespĺňa podmienky pripustenia týkajúce sa kvalifikácie alebo diplomov stanovených oznámením o výberovom konaní, skutočnosť, že výberová komisia sa domnievala, že žalobca spĺňa tieto podmienky, vysvetľuje, že dotknutá osoba mohla v dobrej viere pochybovať o zákonnosti sporného rozhodnutia a následne podať žalobu. Za takýchto okolností je opodstatnené zaviazať inštitúciu, ktorá mala vo veci úspech, aby znášala trovy konania vynaložené žalobcom.

(pozri body 29 a 30)