Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 19ης Μαρτίου 2013 – José Joaquin Infante Carcía-Consuegra κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-10/12)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Αποδοχές – Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα – Μετάθεση – Χορήγηση του ημερήσιας αποζημίωσης– Υπάλληλος ο οποίος είναι ιδιοκτήτης στέγης ευρισκόμενης στο νέο τόπο άσκησης των καθηκόντων του – Απόδειξη ότι υπεβλήθη σε έξοδα λόγω της προσωρινής εγκατάστασής του στο νέο τόπο άσκησης των καθηκόντων του)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: José Joaquin Infante Carcía-Consuegra (εκπρόσωπος: S. Pappas, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και D. Martin)

Αντικείμενο

Υπαλληλική υπόθεση – Αίτηση ακυρώσεως της απόφασης της Επιτροπής με την οποία απερρίφθη η χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης.ΔιατακτικόΤο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:Η προσφυγή απορρίπτεται.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ήμισυ των δικαστικών εξόδων του J. J. Infante Carcía-Consuegra.Ο J. J. Infante Carcía-Consuegra φέρει κατά το ήμισυ τα δικαστικά του έξοδα.