Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 januari 2013 – De Luca / Commissie

(Zaak F-20/06 RENV)

„Openbare dienst – Ambtenaren – Terugverwijzing naar Gerecht na vernietiging – Aanstelling – Ambtenaar die door algemeen vergelijkend onderzoek toegang heeft tot hogere functiegroep – Kandidaat die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op reservelijst is geplaatst – Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving – Indeling in rang krachtens nieuwe regels – Artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij Statuut”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Patrizia De Luca (Brussel, België), (vertegenwoordigers: S. Orlandi en J.-N. Louis, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordiger:  J. Currall, gemachtigde)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 23 februari 2005 om verzoekster, die als ambtenaar reeds was ingedeeld in de rang A*10 en was geslaagd voor een vergelijkend onderzoek voor de rangen A5/A4, aan te stellen in een ambt van administrateur bij het directoraat-generaal „Justitie, vrijheid en veiligheid”, voor zover haar indeling daarbij van de rang A*10 in de rang A*9 is gewijzigd

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Luca en de Europese Commissie dragen elk hun eigen kosten van de twee procedures voor het Gerecht.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van De Luca van de procedure voor het Gerecht van de Europese Unie.

De Raad van de Europese Unie draagt zijn eigen kosten.