Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 30 januari 2013 – De Luca mot kommissionen

(Mål F-20/06 RENV)

(Personalmål – Tjänstemän – Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande – Tillsättning – Tjänsteman som flyttas upp till en högre tjänstegrupp genom allmänt uttagningsprov – Sökande som är upptagen i en förteckning över godkända sökande som har offentliggjorts före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad vid rekryteringen – Placering i lönegrad enligt de nya bestämmelserna – Artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Patrizia De Luca (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 23 februari 2005 i vilket sökanden, som redan var tjänsteman placerad i lönegrad A*10 och som upptagits på förteckningen över godkända sökande i ett uttagningsprov för tjänster i lönegrad A5/A4, utsågs till tjänsteman med tjänst som handläggare vid generaldirektoratet för ”rättvisa, frihet och säkerhet”, i den del som hon, genom detta beslut, har placerats i lönegrad A*9 istället för i lönegrad A*10.

Domslut

Talan ogillas.

Patrizia De Luca och Europeiska kommissionen ska bära sina respektive rättegångskostnader i de två förfaranden som inletts vid personaldomstolen.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna kostnader och ersätta     Patrizia De Lucas rättegångskostnader i förfarandet vid tribunalen.

Europeiska unionens råd ska bära sina egna rättegångskostnader.