ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 26ης Σεπτεμβρίου 2011


Υπόθεση F‑29/06


Andres Arnaldos Rosauro κ.λπ.

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Διορισμός — Άρθρο 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος ΧΙΙΙ του ΚΥΚ — Εσωτερικοί διαγωνισμοί για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία προκηρυχθέντες προ της 1ης Μαΐου 2004 — Υποψήφιοι εγγραφέντες στους εφεδρικούς πίνακες προ της 1ης Μαΐου 2006 — Κατάταξη σε βαθμό — Εφαρμογή συντελεστή πολλαπλασιασμού χαμηλότερου του 1 — Απώλεια των μορίων προαγωγής»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο A. Arnaldos Rosauro και πέντε ακόμη υπάλληλοι της Επιτροπής, επιτυχόντες εσωτερικών διαγωνισμών για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία των οποίων οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν προ της 1ης Μαΐου 2004, ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής περί διορισμού τους σε ανώτερη κατηγορία, καθό μέρος καθορίζουν την κατάταξή τους σε βαθμό.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται. Έκαστος των διαδίκων φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

Περίληψη

1.      Δίκαιο της Ένωσης — Αρχές — Προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης — Προϋποθέσεις

2.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Καθιέρωση νέας διαρθρώσεως σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις περί κατατάξεως σε βαθμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 31· παράρτημα XIII, άρθρο 2 § 1)

3.      Υπάλληλοι — Σταδιοδρομία — Θέσπιση μεταβατικών κανόνων που διέπουν τη μετάβαση από το παλαιό στο νέο σύστημα σταδιοδρομιών των υπαλλήλων — Κανόνες περί κατατάξεως σε βαθμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 35· παράρτημα XIII, άρθρα 2 § 1 και 8)

4.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Διορισμός στον βαθμό της ομάδας καθηκόντων που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού — Καθιέρωση νέας διαρθρώσεως σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις περί κατατάξεως σε βαθμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 31· παράρτημα XIII, άρθρο 5 § 2)

5.      Υπάλληλοι — Σταδιοδρομία — Θέσπιση μεταβατικών κανόνων που διέπουν τη μετάβαση από το παλαιό στο νέο σύστημα σταδιοδρομιών των υπαλλήλων — Κανόνες περί κατατάξεως σε βαθμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45 § 2· παράρτημα XIII, άρθρο 5 § 2)

6.      Υπάλληλοι — Αποδοχές — Μεταβατικοί κανόνες εφαρμοστέοι μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού 723/2004 — Καθορισμός του βαθμού και του συντελεστή πολλαπλασιασμού

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45α· παράρτημα XIII, άρθρα 2, 5 § 2, 7 και 8)

7.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Καθιέρωση νέας διαρθρώσεως σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις περί κατατάξεως σε βαθμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα XIII, άρθρα 2 § 2 και 7 § 2)

8.      Υπάλληλοι — Προαγωγή — Μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία κατόπιν επιτυχίας σε εσωτερικό διαγωνισμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 45, 45α και 110 § 1· παράρτημα XIII, άρθρο 5)

1.      Το δικαίωμα για προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αναγνωρίζεται σε κάθε ιδιώτη που βρίσκεται σε κατάσταση από την οποία προκύπτει ότι η Διοίκηση της Ένωσης δημιούργησε σε αυτόν βάσιμες προσδοκίες, παρέχοντάς του συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις υπό τη μορφή σαφών, ανεπιφύλακτων και συγκλινουσών πληροφοριών, προερχόμενων από έγκριτες και αξιόπιστες πηγές.

Αντιθέτως, ουδείς δύναται να προβάλει παραβίαση της αρχής αυτής αν δεν υπήρξαν σαφείς διαβεβαιώσεις της Διοικήσεως προς αυτόν.

(βλ. σκέψεις 56 και 57)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 19 Μαρτίου 2003, T‑273/01, Innova Privat-Akademie κατά Επιτροπής, σκέψη 26 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία· 11 Ιουλίου 2007, T‑58/05, Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 96

2.      Σε περίπτωση τροποποιήσεως διατάξεων γενικής εφαρμογής και, ειδικότερα, διατάξεων του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ), ο νέος κανόνας εφαρμόζεται άμεσα επί των μελλοντικών αποτελεσμάτων νομικών καταστάσεων οι οποίες δημιουργήθηκαν, χωρίς ωστόσο να έχουν συσταθεί πλήρως, υπό την ισχύ του παλαιού κανόνα.

Στο πλαίσιο εσωτερικών διαγωνισμών για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία, η εγγραφή των επιτυχόντων των εν λόγω διαγωνισμών στους εφεδρικούς πίνακες που καταρτίζονται με το πέρας των διαδικασιών επιλογής συνεπάγεται, υπέρ των ενδιαφερομένων, απλή προσδοκία διορισμού στην ανώτερη κατηγορία. Η προσδοκία αυτή αποκλείει εξ ορισμού οποιαδήποτε κτήση δικαιώματος, δεδομένου ότι η κατάταξη σε βαθμό επιτυχόντος υποψηφίου εγγεγραμμένου στον εφεδρικό πίνακα εσωτερικού διαγωνισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί κεκτημένο δικαίωμα, καθόσον δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο νομότυπης αποφάσεως διορισμού.

Συνεπώς, ακόμη και στην περίπτωση επιτυχίας υπαλλήλου σε εσωτερικό διαγωνισμό για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία προ της 1ης Μαΐου 2004, ημερομηνίας κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο νέος ΚΥΚ, η εγγραφή σε πίνακα ικανότητας προ της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν παρέχει στον εν λόγω υπάλληλο δικαίωμα διορισμού, σε περίπτωση προσλήψεώς του μετά την εν λόγω ημερομηνία, στον βαθμό που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στον αντίστοιχο βαθμό κατά το άρθρο 2, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ και συμφώνως προς το άρθρο 31 του παλαιού ΚΥΚ.

Υπάλληλος δύναται να επικαλεσθεί κεκτημένο δικαίωμα μόνον εφόσον η γενεσιουργός του αιτία ανάγεται σε χρόνο κατά τον οποίο ίσχυε συγκεκριμένος κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως και δεν είχε ακόμη επέλθει τροποποίηση των διατάξεών του.

(βλ. σκέψεις 70 έως 74 και 131)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 5 Δεκεμβρίου 1973, 143/73, SOPAD, σκέψη 8· 10 Ιουλίου 1986, 270/84, Licata κατά ΟΚΕ, σκέψη 31

ΓΔΕΕ: Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, προπαρατεθείσα, σκέψεις 52, 58 και 79 έως 81

3.      Το άρθρο 2, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ ορίζει ότι, την 1η Μαΐου 2004 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 εν λόγω παραρτήματος, οι βαθμοί των υπαλλήλων που βρίσκονται σε κάποια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΥΚ λαμβάνουν νέα ονομασία κατά τα αναφερόμενα στον πίνακα της εν λόγω διατάξεως, ο οποίος καθορίζει για έκαστο των παλαιών βαθμών τον αντίστοιχο νέο (ενδιάμεσο) βαθμό.

Συνεπώς, από το ίδιο το γράμμα του άρθρου 2, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ προκύπτει ότι η εν λόγω διάταξη αφορά αποκλειστικώς τα άτομα που, κατά την 1η Μαΐου 2004, είχαν ήδη την ιδιότητα του μονίμου υπαλλήλου και είχαν καταταγεί σε κάποιον εκ των βαθμών που περιλαμβάνονται στη στήλη με τίτλο «Παλαιός βαθμός».

Συγκεκριμένα, οι βαθμοί που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 2, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ είναι οι παλαιοί βαθμοί των υπαλλήλων που κατείχαν θέση ήδη προ της 1ης Μαΐου 2004, οι οποίοι μετατρέπονται σε νέους ενδιάμεσους βαθμούς. Εξάλλου, αποκλειστικός σκοπός του άρθρου 2, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ ήταν η μετονομασία, από 1ης Μαΐου 2004, των βαθμών που κατείχαν όσοι είχαν την ιδιότητα του υπαλλήλου την 30ή Απριλίου 2004, με την προοπτική να έχει επ’ αυτών εφαρμογή η νέα διάρθρωση σταδιοδρομιών η οποία επρόκειτο να τεθεί σε πλήρη ισχύ την 1η Μαΐου 2006· συνεπώς, δεν μπορεί να αναγνωρισθεί στην εν λόγω διάταξη εμβέλεια εκτεινόμενη πέραν της ιδρύσεως της ενδιάμεσης αυτής σχέσεως. Επομένως, η εν λόγω διάταξη δεν είχε εφαρμογή για την κατάταξη σε βαθμό υπαλλήλων οι οποίοι διορίσθηκαν στην ανώτερη κατηγορία το 2005, ως επιτυχόντες εσωτερικών διαγωνισμών για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία διεξαχθέντων μετά την 1η Μαΐου 2004.

(βλ. σκέψεις 80 έως 82)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, προπαρατεθείσα, σκέψη 112

ΔΔΔΕΕ: 30 Σεπτεμβρίου 2010, F‑20/06, De Luca κατά Επιτροπής, σκέψη 91, κατά της οποίας εκκρεμεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση T‑563/10 P

4.      Στο πλαίσιο εσωτερικών διαγωνισμών για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία, ο καθορισμός του επιπέδου των προς πλήρωση θέσεων και των προϋποθέσεων διορισμού των επιτυχόντων στις εν λόγω θέσεις, καθορισμός στον οποίο το οικείο θεσμικό όργανο είχε προβεί υπό την ισχύ των διατάξεων του παλαιού ΚΥΚ, οπότε και συνέταξε τις προκηρύξεις διαγωνισμών, δεν μπορεί να ισχύει πέραν της 1ης Μαΐου 2004, ημερομηνίας την οποία ο νομοθέτης της Ένωσης όρισε ως ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της νέας διαρθρώσεως των σταδιοδρομιών των υπαλλήλων.

Η κατάργηση, από 1ης Μαΐου 2004, των βαθμών κατατάξεως στις σταδιοδρομίες που αναφέρονται στις προκηρύξεις των διαγωνισμών, η οποία είναι απότοκος της καθιερώσεως του νέου συστήματος σταδιοδρομιών, οδήγησε τον νομοθέτη στη θέσπιση των μεταβατικών διατάξεων του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ και, ιδίως, του άρθρου 5, παράγραφος 2, προκειμένου να καθορισθεί η κατάταξη σε βαθμό των επιτυχόντων σε διαγωνισμούς για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία οι οποίοι ενεγράφησαν σε εφεδρικούς πίνακες προ της 1ης Μαΐου 2006, αλλά μετέβησαν στη νέα κατηγορία μετά την 1η Μαΐου 2004.

Είναι βεβαίως αληθές ότι οι κατ’ άρθρο 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ κατατάξεις σε βαθμό δεν αντιστοιχούν στους βαθμούς οι οποίοι αναφέρονται στους προκηρυχθέντες προ της 1ης Μαΐου 2004 διαγωνισμούς και ότι η συγκεκριμένη διάταξη εισάγει παρέκκλιση από τον κανόνα του άρθρου 31 του ΚΥΚ, ο οποίος επαναλαμβάνει το περιεχόμενο του άρθρου 31 του παλαιού ΚΥΚ. Εντούτοις, λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου του, το άρθρο 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ αποτελεί μεταβατική διάταξη ειδικού χαρακτήρα η οποία, ως τέτοια, δύναται να εισαγάγει παρέκκλιση, για συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων, από τον γενικό κανόνα του άρθρου 31 του ΚΥΚ. Συγκεκριμένα, πρέπει να υπομνησθεί ότι οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη μεταβολή του ρυθμιστικού πλαισίου, προκειμένου για τη σταδιοδρομία των υπαλλήλων, ενδέχεται να υποχρεώσουν τη Διοίκηση να παρεκκλίνει, προσωρινώς και εντός ορισμένων ορίων, από την αυστηρή εφαρμογή πάγιων κανόνων και αρχών που εν γένει έχουν εφαρμογή στις οικείες καταστάσεις.

(βλ. σκέψεις 84, 85 και 90)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, προπαρατεθείσα, σκέψεις 109 και 110

ΔΔΔΕΕ: De Luca κατά Επιτροπής, προπαρατεθείσα, σκέψη 86 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

5.      Το άρθρο 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ αφορά τους υπαλλήλους οι οποίοι είχαν εγγραφεί, προ της 1ης Μαΐου 2006, σε πίνακες υποψηφίων ικανών να μεταβούν σε άλλη κατηγορία και οι οποίοι πράγματι μετέβησαν σε άλλη κατηγορία μετά την 1η Μαΐου 2004. Κατά το άρθρο 45, παράγραφος 2, του παλαιού ΚΥΚ, η μετάβαση των μονίμων υπαλλήλων ή του λοιπού προσωπικού σε άλλη κατηγορία ήταν δυνατή μόνο κατόπιν διαγωνισμού. Εξ ορισμού, ο διαγωνισμός αυτός δεν μπορεί παρά να είναι εσωτερικός. Συνεπώς, η εκ μέρους του νομοθέτη της Ένωσης συγκεκριμένη μνεία των υπαλλήλων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε πίνακα υποψηφίων ικανών να μεταβούν σε άλλη κατηγορία αφορά τους υπαλλήλους που πέτυχαν σε αυτόν τον ειδικού τύπου διαγωνισμό. Εξ αυτού συνάγεται ότι το άρθρο 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ αφορά αποκλειστικώς τους υπαλλήλους που μεταβαίνουν σε άλλη κατηγορία κατόπιν επιτυχίας τους σε εσωτερικό διαγωνισμό.

(βλ. σκέψεις 87 και 88)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 28 Οκτωβρίου 2010, F‑113/05, Kay κατά Επιτροπής, σκέψεις 52 και 54

6.      Το άρθρο 7, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ ορίζει ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των υπαλλήλων που προσελήφθησαν προ της 1ης Μαΐου 2004 δεν υφίσταται καμία μεταβολή λόγω της μετονομασίας των βαθμών η οποία επήλθε τη συγκεκριμένη ημερομηνία κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 2, παράγραφος 1, του εν λόγω παραρτήματος. Προς τούτο, η παράγραφος 2 του άρθρου 7 ορίζει ότι για κάθε υπάλληλο υπολογίζεται, την 1η Μαΐου 2004, ένας συντελεστής πολλαπλασιασμού, ο οποίος ισούται με τον λόγο του μηνιαίου βασικού μισθού που κατεβάλλετο στον υπάλληλο προ της 1ης Μαΐου 2004 προς το ποσό εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ. Το άρθρο 2, παράγραφος 3, ορίζει ότι ως μισθοί για τους νέους ενδιάμεσους βαθμούς θεωρούνται τα ποσά εφαρμογής κατά την έννοια του άρθρου 7 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ. Συνεπώς, σκοπός του εν λόγω άρθρου 7 είναι η αποφυγή οποιασδήποτε μεταβολής των μηνιαίων βασικών μισθών των υπαλλήλων που προσελήφθησαν υπό την ισχύ του παλαιού ΚΥΚ, και ειδικότερα του αδικαιολόγητου πλουτισμού τους λόγω της μετονομασίας των βαθμών.

Αφετέρου, καθόσον οι βαθμοί B*3 και B*4 είναι νέοι ενδιάμεσοι βαθμοί, στους οποίους αναφέρεται ρητώς το άρθρο 2, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, επί των μισθών που αντιστοιχούν σε αυτούς δύναται επίσης να εφαρμοσθεί ο συντελεστής πολλαπλασιασμού, όταν τα πρόσωπα που κατέχουν τους εν λόγω βαθμούς προσελήφθησαν προ της 1ης Μαΐου 2004. Η μη αναφορά, στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, συντελεστή πολλαπλασιασμού για τους νέους ενδιάμεσους βαθμούς B*3 και B*4 οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, οι δύο αυτοί νέοι ενδιάμεσοι βαθμοί δεν αντιστοιχούν σε κανένα βαθμό του παλαιού ΚΥΚ.

Τέλος, μολονότι με την υποσημείωση 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ επισημαίνεται ότι οι αριθμοί με πλάγια γράμματα αντιστοιχούν στους μισθούς που καταβάλλονταν στους υπαλλήλους προ της 1ης Μαΐου 2004, οι οποίοι παρατίθενται αποκλειστικώς για επεξηγηματικούς λόγους και δεν έχουν καμία έννομη συνέπεια, διαπιστώνεται ότι οι αριθμοί αυτοί χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του συντελεστή πολλαπλασιασμού. Συνεπώς, εκ της εν λόγω υποσημειώσεως δεν δύναται να συναχθεί ότι στερείται νομιμότητας η καταβολή, μετά την 1η Μαΐου 2004, μισθού ίσου με τον καταβαλλόμενο υπό την ισχύ του παλαιού ΚΥΚ.

Εξάλλου, το άρθρο 2, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ καθορίζει τον βασικό μηνιαίο μισθό για έκαστο των βαθμών και των κλιμακίων των νέων ενδιάμεσων βαθμών. Κατά την εν λόγω διάταξη, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, το οποίο προβλέπει τη μετονομασία των ενδιάμεσων βαθμών σε νέους βαθμούς δύο ομάδων καθηκόντων οι οποίοι δημιουργούνται με τον νέο ΚΥΚ, οι μισθοί που καθορίζονται για τους διαφόρους βαθμούς και κλιμάκια της ομάδας καθηκόντων AST ισούνται με εκείνους της ομάδας καθηκόντων AD στους οποίους αντιστοιχούν.

Επιπλέον, το άρθρο 45α του ΚΥΚ καθιερώνει σύστημα κατ’ εφαρμογήν του οποίου, από 1ης Μαΐου 2006, η μετάβαση από την ομάδα καθηκόντων AST (η οποία αντικαθιστά τις παλαιές κατηγορίες B, C και D) στην ομάδα καθηκόντων AD (η οποία αντικαθιστά την παλαιά κατηγορία A) δεν γίνεται πλέον με εσωτερικό διαγωνισμό, αλλά μέσω της αποκαλούμενης διαδικασίας πιστοποιήσεως, η οποία βασίζεται στην επιτυχή συμμετοχή σε πρόγραμμα καταρτίσεως. Η παράγραφος 3 του άρθρου 45α του ΚΥΚ ορίζει ρητώς ότι ο διορισμός σε θέση της ομάδας καθηκόντων AD δεν μεταβάλλει ούτε τον βαθμό ούτε το κλιμάκιο που ο υπάλληλος κατέχει κατά τον χρόνο του διορισμού.

Εκ των εν λόγω διατάξεων δύναται να συναχθεί ότι βούληση του νομοθέτη της Ένωσης ήταν να συνδέσει τη μετάβαση σε ανώτερη ομάδα καθηκόντων με την άσκηση καθηκόντων υπαλλήλου διοικήσεως και με ευνοϊκότερη προοπτική σταδιοδρομίας, αλλά όχι με άμεσο μισθολογικό όφελος.

Συνεπώς, ο νέος ΚΥΚ δεν προβλέπει καμία μεταβολή του βασικού μισθού του υπαλλήλου ούτε λόγω της ενάρξεως ισχύος του ούτε λόγω της μεταβάσεως του υπαλλήλου σε ανώτερη ομάδα καθηκόντων.

Μολονότι το άρθρο 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ αποτυπώνει τη βούληση του νομοθέτη να χορηγήσει πλεονέκτημα στους υπαλλήλους οι οποίοι, κατόπιν εσωτερικού διαγωνισμού για μετάβαση σε άλλη κατηγορία, απέδειξαν την ικανότητά τους να καταλάβουν θέσεις ανώτερης κατηγορίας, ο νομοθέτης δεν θέλησε να δώσει στο πλεονέκτημα αυτό προβάδισμα έναντι εκείνου των υπαλλήλων οι οποίοι, από 1ης Μαΐου 2006, επιτυγχάνουν σε διαδικασία πιστοποιήσεως.

Συνεπώς, συμφώνως προς το άρθρο 7 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ και ελλείψει ρητών αντιθέτων διατάξεων περιλαμβανόμενων στο εν λόγω παράρτημα, ο μισθός των υπαλλήλων που διορίζονται βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ πρέπει να υπολογίζεται, όπως εκείνος των υπαλλήλων που προσελήφθησαν προ της 1ης Μαΐου 2004, με εφαρμογή συντελεστή πολλαπλασιασμού.

(βλ. σκέψεις 103 έως 113)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 11 Μαΐου 2011, F‑71/09, Caminiti κατά Επιτροπής, σκέψη 46

7.      Το δικαίωμα των μισθωτών οι οποίοι απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη και παρέχουν εργασία ίσης αξίας να λαμβάνουν την αυτή αμοιβή αποτελεί ειδική έκφανση της γενικής αρχής της ίσης μεταχειρίσεως, η διασφάλιση της τηρήσεως της οποίας αποτελεί αποστολή του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται με το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα και με τη Σύμβαση 111 της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας.

Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως στοιχειοθετείται όταν δύο κατηγορίες προσώπων των οποίων οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη διαφορά τυγχάνουν διαφορετικής μεταχειρίσεως ή όταν διαφορετικές καταστάσεις αντιμετωπίζονται κατά πανομοιότυπο τρόπο. Η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως υπαγορεύει, επομένως, τη διαφορετική μεταχείριση δύο κατηγοριών προσώπων των οποίων οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις έχουν ουσιώδη διαφορά.

Από τη σύγκριση των υπαλλήλων που πέτυχαν σε εσωτερικό διαγωνισμό για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία προ της 1ης Μαΐου 2006 και διορίσθηκαν στην εν λόγω κατηγορία μετά την 1η Μαΐου 2004 με τα πρόσωπα που, μετά την επιτυχία τους σε γενικό διαγωνισμό, διορίζονται απευθείας στην εν λόγω ανώτερη κατηγορία, ανεξαρτήτως της προελεύσεώς τους ή μη από κατώτερη κατηγορία, προκύπτει ότι οι υπάλληλοι της δεύτερης αυτής ομάδας λαμβάνουν πράγματι τους μηνιαίους βασικούς μισθούς του άρθρου 2, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, χωρίς να εφαρμόζεται επί αυτών οποιοσδήποτε συντελεστής πολλαπλασιασμού. Συγκεκριμένα, καθόσον το άρθρο 7, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ προβλέπει την εφαρμογή συντελεστή πολλαπλασιασμού αποκλειστικώς για τους μισθούς των υπαλλήλων που προσελήφθησαν προ της 1ης Μαΐου 2004, η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή επί των υπαλλήλων της δεύτερης ομάδας.

Πάντως, η επιτυχία σε εσωτερικό διαγωνισμό για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία, προκειμένου για τους υπαλλήλους της πρώτης εκ των προαναφερθεισών ομάδων, και η επιτυχία σε γενικό διαγωνισμό, προκειμένου για τους υπαλλήλους της δεύτερης ομάδας, αποτελεί αντικειμενικό παράγοντα ο οποίος διαφοροποιεί τις δύο αυτές ομάδες υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι της πρώτης ομάδας ήσαν ήδη μόνιμοι υπάλληλοι υπό την ισχύ του παλαιού ΚΥΚ και πέτυχαν σε εσωτερικό διαγωνισμό για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία. Αντιθέτως, οι υπάλληλοι της δεύτερης ομάδας προσελήφθησαν υπό την ισχύ του νέου ΚΥΚ κατόπιν επιτυχίας τους σε γενικό διαγωνισμό.

Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης της Ένωσης αποφάσισε, στο πλαίσιο της ασκήσεως της ευρείας εξουσίας εκτιμήσεως που διαθέτει, να μεταχειρισθεί διαφορετικά τις δύο προαναφερθείσες ομάδες υπαλλήλων. Όσον αφορά την πρώτη ομάδα, ο νομοθέτης αποφάσισε να ευνοήσει τους εν λόγω υπαλλήλους, επιτυχόντες σε εσωτερικό διαγωνισμό για μετάβαση σε ανώτερη κατηγορία προ της 1ης Μαΐου 2006, επιτρέποντας την κατάταξή τους στην ανώτερη κατηγορία, με διατήρηση του βαθμού και του κλιμακίου που κατείχαν στην κατώτερη κατηγορία, χωρίς όμως η κατάταξη αυτή να συνεπάγεται για τους ίδιους άμεσο μισθολογικό όφελος. Αντιθέτως, προκειμένου για τους υπαλλήλους της δεύτερης ομάδας, οι οποίοι πέτυχαν σε γενικό διαγωνισμό και προσελήφθησαν υπό την ισχύ του νέου ΚΥΚ, ο νομοθέτης προέκρινε τη μη εφαρμογή συντελεστή πολλαπλασιασμού, καθόσον οι εν λόγω υπάλληλοι προσελήφθησαν σε βαθμούς χαμηλότερους εκείνων των υπαλλήλων οι οποίοι είχαν προσληφθεί υπό την ισχύ του παλαιού ΚΥΚ για την πλήρωση των ίδιων θέσεων.

(βλ. σκέψεις 118 έως 123)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 18 Σεπτεμβρίου 2008, T‑47/05, Angé Serrano κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου, σκέψη 142 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

ΔΔΔΕΕ: 30 Σεπτεμβρίου 2010, F‑76/05, Torijano Montero κατά Συμβουλίου, σκέψη 67

8.      Ούτε το άρθρο 45α του ΚΥΚ ούτε το άρθρο 5 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ ούτε άλλη διάταξη του ΚΥΚ αναφέρονται, προκειμένου για τις περιπτώσεις μεταβάσεως σε ανώτερη κατηγορία, στα μόρια προαγωγής που έχει συγκεντρώσει ο υπάλληλος στην παλαιά κατηγορία, πολλώ δε μάλλον στη μεταχείριση της οποίας πρέπει αυτά να τύχουν. Εντούτοις, ο ΚΥΚ καθορίζει τους βασικούς κανόνες του νομικού καθεστώτος στο οποίο υπάγονται οι υπάλληλοι, ενώ, συμφώνως προς το άρθρο του 110, παράγραφος 1, απόκειται σε έκαστο των θεσμικών οργάνων να εκδώσει τις γενικές διατάξεις προς εκτέλεση του ΚΥΚ, οι οποίες δύνανται να καθορίζουν κριτήρια πρόσφορα να αποτελέσουν γνώμονα της Διοικήσεως κατά την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας ή να αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο ασαφών διατάξεων του ΚΥΚ. Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 110, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, η Επιτροπή εξέδωσε γενικές διατάξεις προς εκτέλεση του άρθρου 45 του ΚΥΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της διαδικασίας προαγωγής.

Εξάλλου, ο διορισμός σε υψηλότερο βαθμό, κατόπιν επιτυχίας σε εσωτερικό διαγωνισμό, εξομοιώνεται με προαγωγή και, ως εκ τούτου, έχουν εφαρμογή οι κανόνες του ΚΥΚ που διέπουν την καθαυτό προαγωγή.

Συνεπώς, καθόσον ο διορισμός σε υψηλότερο βαθμό κατόπιν επιτυχίας σε εσωτερικό διαγωνισμό εξομοιώνεται με προαγωγή, το αυτό πρέπει κατά μείζονα λόγο να γίνει δεκτό προκειμένου για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία κατόπιν επιτυχίας σε εσωτερικό διαγωνισμό για μετάβαση σε άλλη κατηγορία: η μετάβαση στην ανώτερη κατηγορία, η οποία συνεπάγεται την άσκηση διαφορετικών καθηκόντων, συνιστά προαγωγή και έχουν εφαρμογή οι κανόνες περί προαγωγής.

Η διατήρηση των μορίων που έχει συγκεντρώσει υπάλληλος ο οποίος διορίζεται σε ανώτερη κατηγορία βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ θα είχε ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της προαγωγής του, κυρίως βάσει μορίων κτηθέντων κατά την προϋπηρεσία του στην παλαιά κατηγορία· μια τέτοια εξέλιξη θα αντέκειτο στο άρθρο 45 του ΚΥΚ, κατά το οποίο η σύγκριση προσόντων υπαλλήλου ενόψει προαγωγής πρέπει να γίνεται μεταξύ υπαλλήλων του αυτού βαθμού. Συγκεκριμένα, από το εν λόγω άρθρο προκύπτει ότι, κατά τη συγκριτική εξέταση των προσόντων προαγώγιμων υπάλληλων του αυτού βαθμού, η Διοίκηση οφείλει να λάβει υπόψη τα μόρια προαγωγής που αυτοί συγκέντρωσαν κατά την προϋπηρεσία τους στον συγκεκριμένο βαθμό. Τα μόρια, όμως, που έχει συγκεντρώσει υπάλληλος προ της μεταβάσεώς του σε ανώτερη κατηγορία αντιστοιχούν σε προσόντα τα οποία έχουν αποδειχθεί, αφενός, στο πλαίσιο θέσεως κατώτερης κατηγορίας και, αφετέρου, κατά την άσκηση καθηκόντων διαφορετικής φύσεως. Επομένως, τα μόρια αυτά θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμα για προαγωγή στον επόμενο βαθμό της κατώτερης αυτής κατηγορίας και όχι για προαγωγή στον επόμενο βαθμό της ανώτερης κατηγορίας, στο πλαίσιο της οποίας ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ακόμη αποδείξει τα προσόντα του.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η διατήρηση των συγκεντρωθέντων μορίων θα είχε ως συνέπεια την παροχή στον υπάλληλο που έχει καταταγεί κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, κατόπιν μεταβάσεως σε ανώτερη κατηγορία, της δυνατότητας να προαχθεί ταχύτερα σε σχέση με συναδέλφους του αυτού βαθμού οι οποίοι κατέλαβαν θέση της ανώτερης κατηγορίας βάσει του άρθρου 45 του ΚΥΚ· το ενδεχόμενο αυτό θα αντέκειτο τόσο στο άρθρο 5, παράγραφος 5, του ΚΥΚ, το οποίο αφορά τις προϋποθέσεις υπηρεσιακής εξελίξεως, όσο και στην αρχή της ίσης μεταχειρίσεως, κατ’ επιταγήν της οποίας όλοι οι υπάλληλοι του αυτού βαθμού απολαύουν, εφόσον έχουν ισάξια προσόντα, των ίδιων ευκαιριών προαγωγής σε υψηλότερο βαθμό.

Συνεπώς, τα συγκεντρωθέντα μόρια προαγωγής πρέπει να μηδενίζονται στην περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος διορίζεται στην ανώτερη κατηγορία κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ.

(βλ. σκέψεις 141 έως 143, 146, 147 και 149)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 13 Δεκεμβρίου 1984, 20/83 και 21/83, Βλάχος κατά Δικαστηρίου, σκέψεις 22 έως 24

ΓΔΕΕ: 20 Νοεμβρίου 2007, T‑308/04, Ianniello κατά Επιτροπής, σκέψη 38

ΔΔΔΕΕ: 28 Ιουνίου 2007, F‑21/06, Da Silva κατά Επιτροπής, σκέψη 75