PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

29. september 2011

Sag F-70/05

Harald Mische

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – udnævnelse – bestået ansøger i henhold til en udvælgelsesprøve offentliggjort før ikrafttrædelsen af den nye vedtægt, men afsluttet efter denne – indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre favorable regler«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Harald Mische for det første påstår annullation af Kommissionens afgørelse af 11. november 2004 om at indplacere ham i lønklasse A*6, løntrin 2, dernæst genindsættelse i alle sine tidligere rettigheder, der følger af en korrekt indplacering i lønklasse, og endelig tilkendelse af erstatning

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger. Rådet for Den Europæiske Union, der er intervenient i sagen, bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 5, stk. 5; bilag XIII, art. 12, stk. 3; Rådets forordning nr. 723/2004)

2.      Tjenestemænd – tjenestemandsstatus – betingelser for erhvervelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 3)

3.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, bilag XIII, art. 2, stk. 1, og art. 12, stk. 3; ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 1, stk. 1; Rådets forordning nr. 723/2004)

4.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, bilag XIII, art. 12, stk. 3; Rådets forordning nr. 723/2004)

5.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, bilag XIII, art. 1, stk. 2, og art. 12, stk. 3; Rådets forordning nr. 723/2004)

6.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 004 – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, bilag XIII, art. 5, stk. 4; Rådets forordning nr. 723/2004)

7.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, bilag XIII, art. 12, stk. 3; Rådets forordning nr. 723/2004)

1.      For ikke at hindre den lovgivningsmæssige udvikling kan ligebehandlingsprincippet ikke hindre lovgivers frihed til på ethvert tidspunkt frit at foretage de ændringer af vedtægtens bestemmelser, som lovgiver anser for at være i overensstemmelse med tjenestens interesse, såfremt der ikke er erhvervet rettigheder, selv om sådanne ændringer måtte være mindre gunstige for tjenestemændene end de tidligere bestemmelser.

Det kan derfor ikke med føje gøres gældende, at lovgiver i artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten burde have taget hensyn til offentliggørelsen af meddelelsen om udvælgelsesprøve for at fastlægge de bestemmelser om indplacering, der finder anvendelse ved udnævnelsen af de ansøgere, der har bestået udvælgelsesprøver offentliggjort inden den 1. maj 2004, datoen for ikrafttrædelsen af forordning nr. 723/2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd samt af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, men som er optaget på en reserveliste og ansat efter denne dato, med den begrundelse, at denne offentliggørelse i sig selv for så vidt angår deres karriere skabte erhvervede rettigheder for ansøgerne.

For så vidt som den atter fastlægger kriterier for indplacering i lønklasse ved ansættelse af ansøgere, der har bestået udvælgelsesprøver offentliggjort inden den 1. maj 2004 og er opført på egnethedslister inden den 1. maj 2006 og ansat mellem disse to datoer, er artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til tjenestemandsvedtægten således i overensstemmelse med princippet om, at ved ændring af almindelige gennemførelsesbestemmelser og navnlig vedtægtens bestemmelser finder den nye regel øjeblikkelig anvendelse på fremtidige virkninger af retlige situationer, der er opstået uden imidlertid at være fuldt ud indtrådt i henhold til den tidligere regel. En rettighed anses imidlertid kun for velerhvervet, når den udløsende begivenhed er indtrådt før lovændringen. Den omstændighed, at en ansøger, der har bestået en almindelig udvælgelsesprøve, er blevet indplaceret i en lønklasse, kan ikke anses for en velerhvervet rettighed, så længe der ikke er truffet en behørig afgørelse om udnævnelse af den pågældende.

Lovgiver kunne ligeledes uden at tilsidesætte lighedsprincippet fastholde den ansættelsesdato, der er fastsat af ansættelsesmyndigheden, og som er et objektivt element, der er uafhængigt af lovgivers ønske, som et kriterium, der i givet fald er bestemmende for anvendelsen af den tidligere vedtægts bestemmelser om indplacering eller de bestemmelser, der er indført ved vedtægtsreformen. Samme konklusion gør sig gældende i forhold til vedtægtens artikel 5, stk. 5, der er et udtryk for lighedsprincippet.

(jf. præmis 63, 64, 67, 127 og 128)

Henvisning til:

Domstolen: 17. december 1981, sag 178/80, Bellardi-Ricci m.fl. mod Kommissionen, præmis 19; 6. oktober 1982, sag 9/81, Williams mod Revisionsretten, præmis 21; 4. marts 2010, sag C-496/08 P, Angé Serrano m.fl. mod Parlamentet, præmis 84

Retten i Første Instans: 5. november 2003, sag T-240/01, Cougnon mod Domstolen, præmis 70; 29. november 2006, sag T-135/05, Campoli mod Kommissionen, præmis 105; 11. juli 2007, sag T-93/03, Konidaris mod Kommissionen, præmis 110, og sag T-58/05, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 51, 53, 61, 81, 61, 81, 86, 113 og 124

Personaleretten: 19. juni 2007, sag 54/06, Davis m.fl. mod Rådet, præmis 81

2.      Det fremgår af vedtægtens artikel 3, at udnævnelsen af en tjenestemand nødvendigvis sker ved en ensidig retsakt fra ansættelsesmyndighedens side, og at en udvalgt ansøger fra en udvælgelsesprøve derfor først, efter at der foreligger en afgørelse om at udnævne ham til tjenestemand, kan gøre krav på at være omfattet af vedtægtens bestemmelser.

Da de ansøgere, der har bestået udvælgelsesprøver, og som er opført på en egnethedsliste, ikke i denne egenskab har erhvervet nogen ret til at blive udnævnt, men alene kan blive det, kan deres indplacering i en bestemt lønklasse derfor ikke anses for en velerhvervet rettighed, så længe der ikke er truffet en behørig afgørelse om udnævnelse.

(jf. præmis 65 og 66)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 53-55

Personaleretten: 8. juli 2010, sag F-67/06, Lesniak mod Kommissionen, præmis 106; 28. oktober 2010, sag F-85/05, Sørensen mod Kommissionen, præmis 92

3.      Det fremgår af princippet om, at lovligheden af en retsakt skal bedømmes efter de faktiske og retlige omstændigheder på det tidspunkt, da retsakten blev udstedt, at indplaceringen af de ansøgere, der har bestået udvælgelsesprøver, og som er opført på en reserveliste og ansat efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 723/2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd samt af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, kun gyldigt kunne fastsættes under anvendelse af de kriterier, der var gældende på dette tidspunkt. Disse nye kriterier var imidlertid fastsat i en overgangsperiode mellem den 1. maj 2004 og den 30. april 2006 ved artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten.

En tjenestemand kan ikke i denne forbindelse påberåbe sig, at lønklasserne fra før vedtægtsreformen fortsatte med at eksistere i overgangsperioden under den nye betegnelse fastsat i artikel 2, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten. Denne bestemmelse, læst i sammenhæng med artikel 1, stk. 1, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, har således udelukkende i denne periode haft til formål at omdøbe de lønklasser, der indehaves af de personer, der den 30. april 2004 havde status som tjenestemand eller midlertidigt ansat, og som efter dette tidspunkt bevarede denne status, men har ikke haft til formål at fastholde de tidligere lønklasser under denne nye betegnelse til fordel for dem, der ikke befandt sig i denne situation.

(jf. præmis 70 og 71)

4.      En ansøger, der har bestået udvælgelsesprøven, og som er ansat efter den 1. maj 2004, datoen for ikrafttrædelsen af forordning nr. 723/2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd samt af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, kan ikke gøre gældende at være blevet forskelsbehandlet i forhold til ansøgere, der har bestået udvælgelsesprøver, der ligner den, den pågældende har bestået, og som er blevet ansat inden denne dato, idet sidstnævnte ikke kan anses for at befinde sig i den samme retlige situation som de pågældende.

Den omstændighed, at en institution i strid med princippet om forbud mod forskelsbehandling i denne forbindelse har kunnet bremse afviklingen af en udvælgelsesprøve for at kunne ansætte ansøgere, der har bestået andre udvælgelsesprøver på et tidligere tidspunkt, kan ikke påvirke lovligheden af beslutningen om ansættelse af den pågældende. Selv om udvælgelsesprøverne og ansættelserne således har kunnet behandles først, skal overholdelsen af princippet om ligebehandling af tjenestemænd bruges i sammenhæng med overholdelsen af lighedsprincippet, hvorefter ingen til egen fordel kan påberåbe sig en ulovlighed, der er begået til fordel for andre.

(jf. præmis 72 og 73)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 154 og 155

5.      Det fremgår af artikel 1, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten, sammenholdt med artikel 12, stk. 3, i samme bilag, at udtrykket »ansættes« i sidstnævnte bestemmelse har en præcis betydning og skal forstås således, at det vedrører de tjenestemænd, der er indtrådt i tjenesten i perioden mellem den 1. maj 2004 og den 30. april 2006 i en stilling, der er blevet tilgængelig, efter at tjenestemændene, før den 1. maj 2006, er blevet opført på en liste over egnede ansøgere fra en udvælgelsesprøve, der er offentliggjort i henhold til den gamle vedtægt.

Det følger heraf, at med henblik på en ny tjenestemands indplacering i lønklasse tager artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten ikke hensyn til, at den pågældende tidligere var midlertidigt ansat eller hjælpeansat. Medmindre der foreligger særlige bestemmelser vedrørende et særligt punkt i vedtægten, har midlertidigt ansatte eller hjælpeansatte, der har bestået en almindelig udvælgelsesprøve, ikke i denne forbindelse erhvervet ret til særbehandling og skal derfor sidestilles med eksterne ansøgere, der har bestået sådanne udvælgelsesprøver.

Det kan derfor ikke anses for forskelsbehandling, at en tjenestemand i henhold til artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten får tildelt en indplacering i en lavere lønklasse, end han var indplaceret i som ikke-fastansat, skønt han fortsat er placeret i samme stilling, som han havde besat inden den 1. maj 2004, og udøve tilsvarende arbejdsopgaver, eller endog vigtigere end tidligere.

(jf. præmis 75, 76, 78 og 80)

6.      Den omstændighed, at lovgiver med vedtagelsen af artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten har ønsket, at ansøgere, der har bestået en udvælgelsesprøve, hvis formål eller virkning er en overgang til en højere kategori, undtagelsesvis kan udnævnes til tjenestemænd på prøve i den lønklasse, hvori de var indplaceret i den tidligere kategori, indebærer ikke til deres fordel en vilkårlig eller åbenbart uhensigtsmæssig forskelsbehandling i forhold til midlertidigt ansatte, der har bestået en almindelig udvælgelsesprøve, og som ansættes som tjenestemænd i den kategori, hvori de allerede var indplaceret. Disse sidstnævnte midlertidigt ansatte befinder sig således ikke i samme situation som de ansøgere, der har bestået en udvælgelsesprøve, hvis formål eller virkning er en overgang til en højere kategori og dermed en væsentlig fremgang i karrieren.

En vid fortolkning af nævnte artikel 5, stk. 4, for ikke at tage hensyn til mellemkomsten mellem kontrakten som midlertidig ansat og udnævnelsen til tjenestemand på prøve af en arbejdsperiode som hjælpeansat vil desuden kunne medføre, at der ikke sker ligebehandling af de ansøgere, der har bestået den samme almindelige udvælgelsesprøve, og som befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation, og som skal behandles ens, navnlig hvad angår indplacering i lønklasse, uden at dette forhindrer EU-lovgivers frihed til på ethvert tidspunkt at foretage de ændringer af vedtægtens bestemmelser, som lovgiver anser for at være i overensstemmelse med tjenestens interesse.

(jf. præmis 85)

Henvisning til:

Personaleretten: Lesniak og Kommissionen, præmis 60 og 61 og den deri nævnte retspraksis; Sørensen mod Kommissionen, præmis 53 og 54

7.      En tjenestemand kan ikke under henvisning til princippet om beskyttelse af den berettigede forventning anfægte lovligheden af nye bestemmelser, navnlig ikke inden for et område, hvor lovgiver råder over et vidt skøn. Desuden kan ingen påberåbe sig en tilsidesættelse af dette princip, såfremt administrationen ikke har afgivet præcise forsikringer, idet disse forsikringer skal overholde gældende regler.

En tidligere hjælpeansat, der udnævnes til tjenestemand på prøve efter den 1. maj 2004, datoen for ikrafttrædelsen af forordning nr. 723/2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd samt af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, og efter deltagelse i en udvælgelsesprøve, der er offentliggjort før denne dato, kan ikke i mangel af henvisning til vedtægtsreformen i meddelelsen om udvælgelsesprøve påberåbe sig forsikringer fra en institution, der kan give anledning til begrundede forventninger hos vedkommende om, at de tidligere kriterier for indplacering i lønklasse af tjenestemænd ville finde anvendelse. Den berettigede forventning kræver således et udtrykkeligt løfte, da tavshed ikke er tilstrækkelig.

(jf. præmis 133, 134, 136 og 137)

Henvisning til:

Domstolen: 22. december 2008, sag C-443/07 P, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 91

Retten i Første Instans: 11. juli 2002, sag T-381/00, Wasmeier mod Kommissionen, præmis 106; 4. maj 2005, sag T-398/03, Castets mod Kommissionen, præmis 34; 23. februar 2006, sag T-282/02, Cementbouw Handel & Industrie mod Kommissionen, præmis 77; Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 95; 4. februar 2009, sag T-145/06, Omya mod Kommissionen, præmis 117