Žaloba podaná 26. apríla 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-38/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o vykonaní zápočtu práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služby na základe nových VVU

Návrhy žalobcu

vyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku za protiprávny,

zrušiť rozhodnutie z 18. júna 2012 o započítaní práv na dôchodok nadobudnutých žalobcom pred jeho nástupom do služby v inštitúciách Európskej únie na základe všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.