Жалба, подадена на 8 май 2013 г. — ZZ/ЕИСК

(Дело F-42/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет

Предмет на производството

Отмяна на решението за прекратяване на трудовия договор на жалбоподателя и искане да му се изплати обезщетение за твърдените имуществени и неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за прекратяване на договора на жалбоподателя от 16 октомври 2012 г. на генералния секретар на ЕИСК, издадено в качеството му на орган, оправомощен да сключва договори,

да се отменят, ако е необходимо, решението от 31 януари 2013 г. на органа, оправомощен да сключва договори, с коeто се потвърждава прекратяването на договора на жалбоподателя и изричното решение на този орган от 24 април 2013 г. за отхвърляне на възражението на жалбоподателя,

да се поправят причинените на жалбоподателя имуществени вреди,

да се присъди на жалбоподателя определена първоначално и ex aequo et bono сума от 15 000 EUR за претърпените неимуществени вреди,

да се осъди ЕИСК да заплати съдебните разноски.