Žaloba podaná 8. mája 2013 – ZZ/EIB

(vec F-43/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: L. Levi, avocat)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Jednak návrh na zrušenie rozhodnutí uvedených na výplatných listinách za február 2013 stanovujúcich ročné zvýšenie platov o 1,8 % za rok 2013 a návrh na zrušenie nasledujúcich výplatných listín. Jednak následný návrh na uloženie povinnosti inštitúcii zaplatiť náhradu škody a úroky za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie obsiahnuté vo výplatných listinách žalobcov za február 2013 obmedzujúce ročné zvýšenie platov o 1,8 % za rok 2013, zrušiť obdobné rozhodnutia obsiahnuté v nasledujúcich výplatných listinách, a 

v prípade potreby zrušiť dve informačné správy, ktoré žalovaná zaslala žalobcom 5. februára 2013 a 15. februára 2013,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť každému žalobcovi ako náhradu majetkovej ujmy i) doplatok k platu zodpovedajúci uplatneniu ročného zvýšenia platov za rok 2013, t. j. zvýšeniu o 1,8 % za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013; ii) doplatok k platu zodpovedajúci dôsledkom uplatnenia ročného zvýšenia platov o 1,8 % za rok 2013 na výšku platov, ktoré budú vyplácané od januára 2014; iii) úroky z omeškania na nevyplatené doplatky k platu až do úplného zaplatenia dlžných súm, uplatňované sadzby úrokov z omeškania treba vypočítať na základe sadzby určenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné činnosti opätovného financovania platné v dotknutom období, zvýšenej o 3 %, a iv) náhradu škody vrátane úrokov z dôvodu straty kúpnej sily; celková výška tejto škody je predbežne odhadnutá na 30 000 eur pre každého žalobcu,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť každému žalobcovi 1 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.