Žaloba podaná 7. mája 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-40/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prevode dôchodkových práv žalobcu do systému dôchodkového zabezpečenia Únie, ktorým sa uplatňujú nové VVU týkajúce sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcu

vyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku za protiprávny,

zrušiť rozhodnutie z 11. októbra 2012 potvrdzujúce uplatnenie parametrov stanovených vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011 na prevod žalobcových dôchodkových práv,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.