Жалба, подадена на 18 април 2013 г. — ZZ/EACEA

(Дело F-36/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

Предмет на производството

Отмяна на решението за прекратяване на трудовия договор на жалбоподателя на основание член 47, буква в), точка i) от Условията за работа на другите служители (УРДС)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Агенцията от 24 юли 2012 г.;

в съответствие с това:

жалбоподателят да бъде възстановен на длъжността си, считано от 25 октомври 2012 г., а Агенцията да бъде осъдена да му изплати възнаграждението със задна дата;

обжалваното решение да се отстрани от личното дело на жалбоподателя, както и всички свързани с настоящото производство документи;

Агенцията да бъде осъдена да му изплати сумата от 10 000 евро като обезщетение за претърпените неимуществени вреди;

Агенцията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.