Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 15 april 2013

(Zaak F-1/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Pensionering wegens invaliditeit – Artikel 78 Statuut – Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Henrik Andersen (Hals, Denemarken) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Unie (vertegenwoordigers: T. Kennedy, N. Scafarto en B. Schäfer, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Rekenkamer houdende weigering om de verliezen te vergoeden die verzoeker zou hebben geleden als gevolg van zijn pensionering wegens invaliditeit

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard.

Andersen draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Rekenkamer van de Europese Unie.

____________

1 PB C 133 van 5/5/12, blz. 29.