Преюдициално запитване, отправено от Retten i Kolding, Civilretten (Дания) на 27 юни 2013 г. — FOA, от името на Karsten Kaltoft/Billund Kommune

(Дело C-354/13)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Retten i Kolding, Civilretten

Страни в главното производство

Жалбоподател: FOA, от името на Karsten Kaltoft

Ответник: Billund Kommune

Преюдициални въпроси

Налице ли е противоречие с правото на Съюза, и по-конкретно например с член 6 от Договора за Европейския съюз относно основните права, ако на пазара на труда по принцип или от страна на публичните работодатели се допуска дискриминация поради затлъстяване?

Приложима ли е евентуално установената в правото на Съюза забрана за допускане на дискриминация поради затлъстяване непосредствено и в отношенията между датски гражданин и неговия работодател, който е административен орган?

В случай че Съдът приеме, че в Европейския съюз е установена забрана за допускане на дискриминация поради затлъстяване по принцип или по-специално по отношение на публичните работодатели, следва ли преценката дали тази забрана е евентуално нарушена да се извършва при необходимост при разпределяне на доказателствената тежест, в резултат на което, за да се приложи ефективно забраната към случаи, в които изглежда, че са налице признаци за допускане на дискриминация, доказателствената тежест следва да се прехвърли върху работодателя (вж. съображение 18 от Директива 97/80/ЕО1 на Съвета от 15 декември 1997 година относно тежестта на доказване в случаите на дискриминация, основана на пола)?

Може ли затлъстяването да се разглежда като увреждане, което се обхваща от закрилата, предоставяна с Директива 2000/78/ЕО2 на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, и кои критерии са евентуално от значение, за да може затлъстяването на дадено лице да се включи в съдържащата се в тази директива забрана за допускане на дискриминация, основана на увреждане?

____________

1 OB L 14, стр. 6; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5 стр. 32.

2 OB L 303, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.