Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Retten i Kolding, Civilretten (Denemarken) op 27 juni 2013, FOA, namens Karsten Kaltoft/Billund Kommune

(Zaak C-354/13)

Procestaal: Deens

Verwijzende rechter

Retten i Kolding, Civilretten

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: FOA namens Karsten Kaltoft

Verwerende partij: Billund Kommune

Prejudiciële vragen

Is het in strijd met het EU-recht, zoals bijvoorbeeld artikel 6 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in het algemeen of in het bijzonder voor een werkgever in de overheidssector op de arbeidsmarkt te discrimineren op grond van zwaarlijvigheid?

Is een eventueel Unierechtelijk verbod van discriminatie op grond van zwaarlijvigheid rechtstreeks van toepassing tussen een Deens staatsburger en zijn werkgever, een bestuursorgaan?

Indien volgens het Hof een Unierechtelijk verbod van discriminatie op grond van zwaarlijvigheid op de arbeidsmarkt in het algemeen of in het bijzonder voor een werkgever in de overheidssector geldt, moet de beoordeling of in strijd met een eventueel verbod van discriminatie op grond van zwaarlijvigheid is gehandeld, in een bepaald geval dan uitgaan van een gedeelde bewijslast, zodat tot feitelijke toepassing van het verbod in gevallen waarin het bewijs van een dergelijke discriminatie is geleverd, de bewijslast bij de verwerende werkgever moet worden gelegd (zie punt 18 van de considerans van richtlijn 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht1 )?

Kan zwaarlijvigheid worden beschouwd als een handicap die binnen de bescherming van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep2 valt, en, zo ja, welke criteria zijn in een bepaald geval beslissend ter beoordeling of de zwaarlijvigheid van een persoon concreet inhoudt dat de betrokkene is beschermd door het verbod op discriminatie op grond van een handicap in deze richtlijn?

____________

1 PB L 14, blz. 6

2 PB L 303, blz. 16