Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2013 r. – ZZ przeciwko EBC

(Sprawa F-73/13)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EBC z dnia 28 maja 2013 r. o zwolnieniu dyscyplinarnym skarżącego oraz żądanie zadośćuczynienia za krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenia nieważności decyzji Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 maja 2013 r. o zwolnieniu dyscyplinarnym skarżącego ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2013 r.;

w konsekwencji nakazanie pełnego i całkowitego przywrócenia skarżącego do służby oraz właściwego upublicznienia tego faktu w celu przywrócenia dobrego imienia skarżącego;

w każdym razie zasądzenie na rzecz skarżącego zadośćuczynienia za krzywdę w kwocie oszacowanej ex aequo et bono na 20 000 EUR;

obciążenie EBC kosztami postępowania.