Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 15ης Μαρτίου 2011 – Mioni κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-28/10) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Συμβασιούχοι υπάλληλοι – Αποδοχές – Επίδομα αποδημίας – Προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παραρτήματος VII του ΚΥΚ – Συνήθης διαμονή πριν από την ανάληψη των καθηκόντων)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: L. Vogel, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: D. Martin και B. Eggers)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως περί παύσεως της καταβολής του επιδόματος αποδημίας το οποίο είχε προηγουμένως χορηγηθεί στον προσφεύγοντα.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή του G. Mioni.

Ο G. Mioni φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1     EE C 179 της 3.7.2010, σ. 58.