Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 februari 2012 – Wagner-Leclercq / Raad

(Zaak F-24/09)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 113 van 16/05/2009, blz. 47.