Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 november 2011 – Merhzaoui / Raad

(Zaak F-18/09)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Indeling in rang – Plaatselijke functionarissen die als ambtenaar worden aangesteld – Artikel 10 van bijlage XIII bij Statuut – Artikel 3 van bijlage bij RAP – Bevorderingsronde 2008 – Vergelijking van verdiensten van ambtenaren met loopbaan AST – Procedure gebaseerd op beoordelingsrapporten 2005/2006 – Criterium van niveau van gedragen verantwoordelijkheden)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Mohamed Merhzaoui (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en G. Kimberley, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit om verzoeker tewerk te stellen in de loopbaan AST 1-7. Anderzijds, nietigverklaring van het besluit om hem in het kader van de bevorderingsronde 2008 niet naar de rang AST 2 te bevorderen alsmede van de besluiten om minder verdienstelijke ambtenaren tot die rang te bevorderen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Merhzaoui zal zijn eigen kosten dragen en die van de Raad van de Europese Unie.

____________

1 PB C 113 van 16/05/2009, blz. 46.