Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 16. marts 2011 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-21/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – erstatningssøgsmål – ulovlighed – fremsendelse af en skrivelse vedrørende sagsomkostningerne i en sag til den advokat, der repræsenterede sagsøgeren i den pågældende sag – søgsmål, der er åbenbart ugrundet – procesreglementets artikel 94)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (vede advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afslaget på sagsøgerens anmodning om erstatning som følge af at sagsøgte angiveligt fremsendte en skrivelse vedrørende sagsøgeren til en advokat, der ikke længere repræsenterede ham.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes, idet søgsmålet er åbenbart ugrundet.

Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger.

Luigi Marcuccio betaler Personaleretten 2 000 EUR.

____________

1     EUT C 161 af 19.6.2010, s. 57.