Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. novembra 2011 – Juvyns/Rada

(vec F-20/09)1

(Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2008 – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Konanie založené na hodnotiacej správe za obdobie 2005/2006 – Kritérium úrovne prebratej zodpovednosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Marc Juvyns (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne K. Zieleśkiewicz a G. Kimberley, neskôr K. Zieleśkiewicz a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AST 7 v rámci povyšovania v roku 2008 a v prípade potreby aj rozhodnutí o povýšení do tejto triedy úradníkov, ktorí si to zaslúžili menej

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    M. Juvyns znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Rady Európskej únie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 113, 16.5.2009, s. 46.