Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 7. juuli 2011. aasta määrus – Pedeferri jt versus komisjon

(kohtuasi F-57/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Hagi – Isikud, kes taotlevad Euroopa Liidu ametniku või teenistuja staatust – Vastuvõetamatus – Kohtueelse menetluse normide rikkumine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Stefano Pedeferri (Mornago, Itaalia) jt (esindaja: advokaat G. Vistoli)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin ning advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tunnistada, et hagejad on teenistuja staatuses

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta hagejate kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 55, 19.2.2011, lk 36.