Žaloba podaná 9. mája 2011 – ZZ/Komisia

(vec F-55/11)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o znížení príspevku na vzdelanie poskytovaného žalobcovi z dôvodu, že jeho syn dostáva finančnú pomoc poskytovanú členským štátom vo forme štipendia a pôžičky

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o znížení „príspevku na vzdelanie“ vyplácaného žalobcovi,

zrušiť rozhodnutie o rektroaktívnom zrazení sumy 939,96 eura, ako vyplýva z výplatnej listiny žalobcu za október 2010,

zrušiť rozhodnutie o rektroaktívnom zrazení sumy 939,96 eura, ako vyplýva z výplatnej listiny žalobcu za november 2010,

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 17. februára 2001, ktorým bola výslovne zamietnutá sťažnosť,

nahradiť žalobcovi sumy, ktoré mu boli zrazené, a to aj s úrokmi,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.