Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 18 април 2012 г. — Buxton/Парламент

(Дело F-50/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Предоставяне на точки за заслуги — Атестационен доклад — Работа при непълно работно време — Равно третиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Dawn Cheryl Buxton (Люксембург, Люксембург), (представители: P. Nelissen Grade и G. Leblanc, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: S. Alves и N. B. Rasmussen)

Предмет

Публична служба — Жалба за отмяна на решението на органа по назначаване за предоставяне само на една точка за заслуги на жалбоподателя в процедурата по атестиране за 2009 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-жа Buxton понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на Европейския парламент.

____________

1 ОВ C 186, 25.6.2011 г., стр. 36.