Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2012 r. – ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-78/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady o niewpisaniu skarżącej na listę urzędników uprawnionych do ubiegania się o awans za rok 2011.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Sekretariatu Generalnego Rady z dnia 12 września 2011 r. oraz decyzji organu powołującego z dnia 18 kwietnia 2012 r. o niewpisaniu skarżącej na listę urzędników uprawnionych do ubiegania się o awans;

Zasądzenie od Rady odszkodowania i zadośćuczynienia szacowanych wstępnie na 40.000 EUR, których wysokość powinna zostać dokładniej określona w toku postępowania, wraz z odsetkami wyrównawczymi i za zwłokę w wysokości 6,75 %;

Obciążenie Rady kosztami postępowania.