Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 12. maj 2011 – Caminiti mod Kommissionen

(Sag F-71/09) 1

(Personalesag – tjenestemænd – søgsmål, der er åbenbart ugrundet – ikrafttræden af forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 – vedtægtens artikel 44 og 46 – artikel 7 i bilag XIII til vedtægten – indplacering – multiplikationsfaktor – forfremmelsespoint )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Paolo Caminiti (Tubize, Belgien) (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at indplacere sagsøgeren i lønklasse AST 9, løntrin 4, med en multiplikationsfaktor svarende til 1 og følgelig genindsættelse af sagsøgeren i lønklasse AST 9, løntrin 2, med bibeholdelse af multiplikationsfaktoren på 1,071151

Konklusion

Søgsmålet afvises, idet det er åbenbart, at det delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet

Paolo Caminiti godtgør Personaleretten 500 EUR i medfør af artikel 94 i procesreglementet.

Paolo Caminiti bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT C 244 af 10.10.2009, s. 17.