Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.5.2011 – Caminiti v. komissio

(Asia F-71/09)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Selvästi täysin perusteeton kanne – Asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/2004 voimaantulo – Henkilöstösääntöjen 44 ja 46 artikla – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 7 artikla – Luokitus – Kerroin – Ylennyspisteet)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paolo Caminiti (Tubize, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus vastaajan sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla kantaja luokiteltiin palkkaluokkaan AST 9, palkkatasolle 4 kertoimella 1, ja vaatimus kantajan palauttamisesta näin ollen palkkaluokkaan AST 9, palkkatasolle 2 sekä kertoimen 1,071151 säilyttämisestä

Määräysosa

Kanne jätetään osittain tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja osittain hylätään selvästi täysin perusteettomana.

M. Caminiti velvoitetaan korvaamaan virkamiestuomioistuimelle 500 euroa työjärjestyksen 94 artiklan nojalla.

Paolo Caminiti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 244, 10.10.2009, s. 17.