Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 września 2013 r. – Gheysens przeciwko Radzie

(Sprawa F-83/08)1

(Służba publiczna – Pracownik kontraktowy do zadań pomocniczych – Warunki zatrudnienia – Grupa funkcyjna – Zgodność pomiędzy rodzajami zadań a grupami funkcyjnymi – Czas trwania zatrudnienia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Johan Gheysens (Malines, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal, a następnie adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo M. Bauer i K. Zieleśkiewicz, następnie M. Bauer i J. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady ustalającej warunki zatrudnienia skarżącego w zakresie, w jakim ogranicza czas trwania umowy do dwóch lat i ustala jego zaszeregowanie do grupy funkcyjnej III, grupy zaszeregowania 11, stopnia 1, a także stwierdzenie niezgodności z prawem art. 88 WZIP w zakresie w jakim zezwala na zawieranie kolejnych umów na czas określony w ramach ogólnego limitu trzech lat.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie zatrudnienia J. Gheysensa w zakresie, w jakim ustalono w niej zaszeregowanie J. Gheysensa do grupy funkcyjnej III.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty postępowania oraz trzy czwarte kosztów poniesionych przez J. Gheysensa.

Johan Gheysens pokrywa jedną czwartą swoich kosztów postepowania.

____________

1 Dz.U. C 313 z 6.12.2008, s. 59.