Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Bamberg (Nemecko) 9. septembra 2013 – Trestné konanie proti Mohammadovi Feroozovi Qurbanimu

(vec C-481/13)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Bamberg

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Mohammad Ferooz Qurbani

Prejudiciálne otázky

Zahŕňa dôvod na upustenie od potrestania uvedený v článku 31 Dohovoru o právnom postavení utečencov (ďalej len „Ženevský dohovor“), nad rámec jeho doslovného znenia, aj falšovanie dokumentov, ku ktorému došlo predložením sfalšovaného cestovného pasu policajnému úradníkovi pri vstupe na územie Spolkovej republiky Nemecko lietadlom, hoci použitie sfalšovaného cestovného pasu nie je vôbec nevyhnutné na účely podania žiadosti o azyl v tomto štáte?Vedie použitie služieb prevádzača k neuplatneniu článku 31 Ženevského dohovoru?Má sa znak skutkovej podstaty činu uvedený v článku 31 Ženevského dohovoru, a to že prichádzajú „priamo“ z územia, na ktorom došlo k ohrozeniu života alebo slobody dotknutej osoby, vykladať takým spôsobom, že tento predpoklad je splnený aj v prípade, keď dotknutá osoba najprv vstúpila do iného členského štátu Európskej únie (v tomto prípade Grécka) a odtiaľ ďalej vycestovala do iného členského štátu (v tomto prípade Spolkovej republiky Nemecko), v ktorom požiadala o azyl?