Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Bamberg (Tyskland) den 9 september 2013 – brottmål mot Mohammad Ferooz Quarbani

(Mål C-481/13)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Bamberg.

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Mohammad Ferooz Quarbani.

Tolkningsfrågor

Omfattar bestämmelsen om personlig straffrihet i artikel 31 i konventionen om flyktingars rättsliga ställning (nedan kallad Genèvekonventionen), utöver dess ordalydelse, också ett fall av brukande av falsk urkund i vilket ett förfalskat pass uppvisats för en polisman i samband med inresa i Förbundsrepubliken Tyskland luftvägen, när det inte alls var nödvändigt att använda det förfalskade passet för att ansöka om asyl i denna stat?

Innebär den omständigheten att smuggeltjänster har använts att artikel 31 i Genèvekonventionen inte är tillämplig?

Ska kravet på att den berörda ska ha anlänt ”direkt” från ett område varest hans eller hennes liv eller frihet var i fara i artikel 31 i Genèvekonventionen tolkas så, att detta krav också är uppfyllt när den berörda först rest in i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (här Grekland) och därefter därifrån rest vidare till en annan medlemsstat (här Förbundsrepubliken Tyskland) och där ansökt om asyl?