ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 22. mája 2012

Vec F‑109/10

AU

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Dôchodky – Odchodné“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou AU navrhuje predovšetkým zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa mu zamieta vyplatenie odchodného

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Komisie.

Abstrakt

Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Odchodné – Podmienky priznania

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VIII, článok 12)

Zo znenia článku 12 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku jasne vyplýva, že nárok na odchodné je podmienený tým, že zmluvný zamestnanec od prevzatia svojich pracovných povinností v službe Únie odvádzal platby na účely vzniku alebo zachovania práv na dôchodok do vnútroštátneho systému dôchodkového zabezpečenia, súkromného systému poistenia alebo penzijného fondu podľa svojho výberu, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v odseku 1 uvedeného článku. Keď teda zmluvný zamestnanec neodvádzal žiadnu platbu tejto povahy, samotná skutočnosť, že naďalej nadobúdal práva na dôchodok v členskom štáte, mu nemôže zakladať právo na priznanie odchodného. Ustanovenia práva Únie, na základe ktorých vzniká právo na finančné dávky, treba totiž vykladať doslovne.

Okrem toho podľa článku 12 ods. 1 písm. b) prílohy VIII služobného poriadku zmluvní zamestnanci, ktorí odvádzali platby na účely vzniku alebo zachovania práv na dôchodok do súkromnej poisťovne alebo penzijného fondu, môžu mať nárok na odchodné iba vtedy, ak táto súkromná poisťovňa alebo tento penzijný fond spĺňa niekoľko podmienok, medzi ktorými je aj to, že zaručia, že kapitál nebude vrátený dotknutému zamestnancovi.

(pozri body 24 a 25)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 16. decembra 2004, Pappas/Komisia, T‑11/02, bod 53