Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 3 grudnia 2013 r. – CT przeciwko Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

(Sprawa F-36/13)1

(Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Umowa na czas nieokreślony – Rozwiązanie – Naruszenie powagi urzędu – Zerwanie więzi zaufania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CT (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: S. Pappas, avocat)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (przedstawiciele: H. Monet, pełnomocnik i B. Wägenbaur, avocat)Przedmiot sprawyStwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę ze skarżącym na podstawie art. 47 lit. c) pkt i) warunków zatrudnienia innych pracowników (WZIP).Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.CT pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.