Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 21. november 2013 – Arguelles Arias mod Rådet

(Sag F-122/12) 1

(Personalesag – kontraktansat – tidsubegrænset kontrakt – opsigelse – stilling, der kræver en sikkerhedsgodkendelse – godkendelse nægtet af den nationale sikkerhedsmyndighed – afgørelse ændret af appelorganet – den nationale sikkerhedsmyndigheds og appelorganets konklusioner ikke bindende for myndigheden med beføjelse til at indgå ansættelseskontrakter)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bruno Arguelles Arias (Awans, Belgien) (ved advokat J. Lecuyer)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og A. Bisch, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets afgørelse om afskedigelse af sagsøgeren og påstand om erstatning for den af sagsøgeren lidte økonomiske og ikke-økonomiske skade

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Bruno Arguelles Arias bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 26 af 26.1.2013, s. 72.