C_2014071DA.01003602.xml

8.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 71/36


Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 12. december 2013 —  JJ (*1) mod Rådet

(Sag F-47/13) (1)

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2012 - afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren - interinstitutionel overførsel i året forud for det forfremmelsesår, hvor en eventuel afgørelse om forfremmelse ville have fået virkning - den institution, der har kompetence til at afgøre om den overførte tjenestemand skal forfremmes)

(2014/C 71/72)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: JJ (*1) (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og A. Bisch, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd i ansættelsesgruppe AD, der blev foreslået forfremmet i 2012

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

 JJ (*1) bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger.


(*1)  Information er fjernet eller erstattet inden for rammerne af beskyttelse af personoplysninger og/eller fortrolighed.

(1)  EUT C 207 af 20.7.2013, s. 63.