Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 27 stycznia 2014 r. – Carpenito przeciwko Radzie

(Sprawa F-136/12)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 75.