Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 25. februar 2014 – García Domínguez mod Kommissionen

(Sag F-155/12) 1

(Personalesag – udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/215/11 – ikke opført på reservelisten – begrundelse for afgørelse om afslag på ansøgning – princippet om ligebehandling – interessekonflikt)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Luis García Domínguez (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues og A. Tymen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og G. Gattinara)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/AD/215/11

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes, idet søgsmålet er åbenbart ugrundet.

Luis García Domínguez bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 63 af 2.3.2013, s. 26.