EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 13 d.

Byla F‑63/09

Paola Donati

prieš

Europos Centrinį Banką (ECB)

„Viešoji tarnyba – ECB darbuotojai – Skundas dėl psichologinio priekabiavimo – Administracinis tyrimas – Galimybė susipažinti su tyrimo bylos medžiaga – Bylos medžiagos perdavimas asmenims, kuriems skunde pateikti kaltinimai – Konfidencialumo pareiga – Teisės į gynybą paisymas“

Dalykas: Pagal prie ES ir ESV sutarčių pridėto Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko [Europos Centrinio Banko] statuto 36.2 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo P. Donati iš esmės prašo, pirma, panaikinti Europos Centrinio Banko (ECB) Vykdomosios valdybos sprendimą netenkinti jos skundo dėl psichologinio priekabiavimo ir, antra, priteisti iš ECB atlyginti jai nuostolius.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovė padengia savo ir Europos Centrinio Banko patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Europos Centrinio Banko tarnautojai – Administracijos rūpestingumo pareiga – Gero administravimo principas – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Europos Centrinio Banko tarnautojai – Drausminės priemonės – Vidaus tyrimo dėl tariamo psichologinio priekabiavimo ataskaita, kurioje nuspręsta atmesti kaltinimus – Vykdomosios valdybos sprendimas nutraukti tyrimą ir palikti skundą nenagrinėtą – Pasekmė – Drausminės procedūros nepradėjimas

(Europos Centrinio Banko personalo taisyklių 8.3.2 straipsnis; Europos Centrinio Banko aplinkraštis Nr. 1/2006)

3.      Europos Centrinis Bankas – Vykdomosios valdybos kompetencija – Implicitiškai priimami sprendimai – Leistinumas

(Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko [Europos Centrinio Banko] statuto 11 straipsnio 5 dalis )

4.      Pareigūnai – Europos Centrinio Banko tarnautojai – Vidaus administraciniai tyrimai – Terminas pastaboms pateikti – Nebuvimas – Protingo termino laikymasis – Vertinimo kriterijai

(Europos Centrinio Banko aplinkraštis Nr. 1/2006)

5.      Pareigūnų ieškinys – Europos Centrinio Banko tarnautojai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Parengiamasis aktas – Atskaita, parengta atlikus vidaus administracinį tyrimą – Neįtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis; Europos Centrinio Banko personalo taisyklių 8.3.2 straipsnis)

6.      Pareigūnai – Europos Centrinio Banko tarnautojai – Principai – Teisė į gynybą – Teisė į advokato pagalbą – Apimtis – Pareiga leisti pareiškėjui turėti advokatą per vidaus tyrimą – Nebuvimas

7.      Pareigūnai – Europos Centrinio Banko tarnautojai – Teisės ir pareigos – Vidaus tyrimas dėl tariamo psichologinio priekabiavimo – Pareiškėjo teisė susipažinti su tyrimo medžiaga – Ribos – Administracijos konfidencialumo pareiga

(Europos Centrinio Banko aplinkraštis Nr. 1/2006)

8.      Pareigūnai – Europos Centrinio Banko tarnautojai – Vidaus administraciniai tyrimai – Už tyrimą atsakingo komiteto pareiga iškviesti visus pareiškėjo nurodytus liudytojus – Nebuvimas

(Europos Centrinio Banko aplinkraštis Nr. 1/2006)

9.      Pareigūnai – Europos Centrinio Banko tarnautojai – Vidaus administraciniai tyrimai – Už tyrimą atsakingo komiteto narių skyrimas – Administracijos diskrecija – Apimtis – Teisminė kontrolė – Ribos

(Europos Centrinio Banko aplinkraštis Nr. 1/2006)

10.    Pareigūnai – Pareigūnai – Psichologinis priekabiavimas – Sąvoka – Galiojimas laiko atžvilgiu

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 12a straipsnio 3 dalis)

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnyje įtvirtinta administracijos rūpestingumo pareiga savo tarnautojams atspindi abipusių teisių ir pareigų, kurios Pareigūnų tarnybos nuostatuose nustatytos viešosios valdžios institucijų ir tarnautojų santykiams, pusiausvyrą. Šia pareiga ir gero administravimo principu, be kita ko, reikalaujama, kad kompetentinga tarnyba, priimdama sprendimą dėl pareigūno ar tarnautojo padėties, atsižvelgtų į visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos jos sprendimui, ir kad tai darydama ji atsižvelgtų ne tik į tarnybos, bet ir į susijusio pareigūno ar tarnautojo interesus. Ši rūpestingumo pareiga ir pareiga laikytis gero administravimo principo taip pat taikomos Europos Centrinio banko personalui.

(žr. 94 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. lapkričio 27 d. Sprendimo Klug prieš EMEA, F‑35/07, 67 punktas; 2012 m. liepos 11 d. Sprendimo AI prieš Teisingumo Teismą, F‑85/10, 166 punktas.

2.      Iš Europos Centrinio Banko priimto Administracinio aplinkraščio Nr. 1/2006 dėl vidaus administracinių tyrimų 2 straipsnio ir 6 straipsnio 14 dalies, analizuojamų kartu su Banko personalo taisyklių 8.3.2 straipsniu, matyti, kad tuo atveju, kai vidaus tyrimo dėl tariamo psichologinio priekabiavimo ataskaitoje padaroma išvada, kad pareiškėjo kaltinimai dėl Banko personalo nario tariamo profesinių pareigų pažeidimo yra nepagrįsti, kompetentinga tarnyba gali tik nutraukti tyrimą ir palikti pateiktą skundą nenagrinėtą.

Vadinasi, jei Vykdomoji valdyba priima oficialų sprendimą, kuriuo ji atsižvelgia į galutinę tyrimo ataskaitą, ir nusprendžia prašyti kompetentingų tarnybų pranešti suinteresuotiems asmenims apie jo baigtį, ji pritaria galutinės tyrimo ataskaitos turiniui ir šio turinio nulemtiems padariniams, t. y. nutraukti administracinį tyrimą nutraukimui ir palikti skundą nenagrinėtą. Toks sprendimas neišvengiamai reiškia, kad Vykdomoji valdyba nepriėmė sprendimo pradėti drausminę procedūrą. Todėl pareiškėjas negali kaltinti Vykdomosios valdybos, kad ji priėmė implicitinį sprendimą nepradėti drausminės procedūros, nes tokios procedūros nepradėjimas yra kiekvieno sprendimo palikti skundą nenagrinėtą po administracinio tyrimo automatinis padarinys.

Bet kuriuo atveju, jei galutinėje tyrimo ataskaitoje padaroma išvada, kad pareiškėjo kaltinimai yra nepagrįsti, Vykdomosios valdybos pritarimas šiai ataskaitai nesiderintų su administracinės procedūros pradėjimu prieš asmenį, dėl kurio atliktas administracinis tyrimas. Iš tiesų personalo taisyklių 8.3.2 straipsnyje nustatyta, kad Vykdomoji valdyba gali nuspręsti netaikyti jokios drausminės nuobaudos asmeniui, dėl kurio atliktas administracinis tyrimas, ir nepradėti prieš jį drausminės procedūros, net jeigu jis pažeidė profesines pareigas; tačiau atvirkštiniu atveju, kai remiantis galutine tyrimo ataskaita joks šiam asmeniui pareikštas kaltinimas nepasitvirtina, Vykdomoji valdyba gali tik pranešti apie tai šiam asmeniui ir nutraukti bylą.

(žr. 105, 106, 111 ir 112 punktus)

3.      Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko [Europos Centrinio Banko] statuto 11 straipsnio 5 dalyje neįtvirtinta speciali Vykdomosios valdybos sprendimų priėmimo procedūra, o tik nustatytas kiekvieno Vykdomosios valdybos nario turimų balsų skaičius ir sprendimams priimti reikalinga balsų dauguma. Taigi iš šios nuostatos negalima daryti išvados, kad Vykdomajai valdybai draudžiama priimti sprendimus implicitiškai.

(žr. 113 punktą)

4.      Kiek tai susiję su terminu, per kurį Europos Centrinio Banko tarnautojui leidžiama pateikti pastabas dėl tyrimo dėl tariamo psichologinio priekabiavimo, nuo kurio jis nukentėjo, ataskaitos projekto, kadangi Administraciniame aplinkraštyje Nr. 1/2006 dėl vidaus administracinių tyrimų nenustatytas joks terminas, taikomas protingo termino principas.

Atsižvelgiant į tai, administracinio tyrimo trukmės pagrįstumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios bylos aplinkybes ir ypač į jos kontekstą, skirtingus procedūros etapus, kurių buvo laikomasi, bylos sudėtingumą ir svarbą skirtingoms suinteresuotosioms šalims. Tačiau minėto termino pastaboms pateikti pagrįstumo negalima vertinti atsižvelgiant į trečiojo asmens galėjimą suteikti profesinę pagalbą.

(žr. 129 ir 131 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. spalio 22 d. Sprendimo SCK ir FNK prieš Komisiją, T‑213/95 ir T‑18/96, 57 punktas; 2003 m. rugsėjo 17 d. Sprendimas Stadtsportverband Neuss prieš Komisiją, T‑137/01, 125 punktas.

5.      Pareigūno nenaudai priimtas aktas yra tas, kuris sukuria privalomų teisinių pasekmių, galinčių tiesiogiai ir iškart daryti poveikį ieškovo interesams ir taip aiškiai pakeisti jo teisinę padėtį. Taigi pareigūnų skundų srityje sprendimo parengiamieji aktai nėra priimti asmens nenaudai, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį.

Tokia yra Europos Centrinio Banko vidaus administracinio tyrimo pabaigoje parengta ataskaita, kurioje konstatuojami Banko tarnautojo profesinių pareigų nevykdymo faktai ir aplinkybės ir kuri yra tik galutinio sprendimo pradėti ar nepradėti drausminį tyrimą parengiamasis aktas.

(žr. 137 ir 138 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. lapkričio 10 d. Sprendimo N prieš Parlamentą, F‑71/08, 28 punktas ir jame nurodyta teismo praktika; 2011 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo Munch prieš VRDT, F‑6/10, 32 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

6.      Kadangi per Europos Centrinio Banko vidaus administracinį tyrimą vykdoma tyrimo procedūra yra administracinė, o ne teisminė, nes šiuo tyrimu tik siekiama patikrinti faktus, šiame tyrime pareiškėjo statusą turintis Banko tarnautojas negali pagrįstai teigti turįs teisės į gynybą dalį sudarančią teisę į advokato pagalbą per tyrimo procedūrą. Vadinasi, dėl to, kad per tyrimą suinteresuotajam asmeniui negalėjo padėti advokatas, pats tyrimas, taigi ir Banko vykdomosios valdybos sprendimas nutraukti tyrimą, netampa neteisėti.

(žr. 137 ir 139 punktus)

7.      Per administracinio tyrimo procedūrą, pradėtą gavus skundą dėl psichologinio priekabiavimo, administracija privalo palyginti dviejų viena kitai galinčių prieštarauti teisių, t. y. asmens, dėl kurio pateiktas skundas, teisės į gynybą ir pareiškėjo teisės į tinkamą jo skundo nagrinėjimą, svarbą. Ši pareiškėjo teisė apima administracijai tenkančią konfidencialumo pareigą, pagal kurią ji privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių pakenkti administracinio tyrimo rezultatams.

Šiuo klausimu iš Europos Centrinio Banko priimto Administracinio aplinkraščio Nr. 1/2006 dėl vidaus administracinių tyrimų 7 straipsnio 3 dalies matyti, kad asmenys, dėl kurių atliekamas administracinis tyrimas, turi ribotas galimybes susipažinti su pareiškėjo savo skundui pagrįsti pateiktais dokumentais, ir ši galimybė apima tik svarbius faktus atskleidžiančius dokumentus. Apribojant asmenų, dėl kurių atliekamas administracinis tyrimas, teisę susipažinti su dokumentais, šia nuostata siekiama apsaugoti šių asmenų teisę į gynybą ir užtikrinti administracijos konfidencialumo pareigos laikymąsi.

(žr. 171 ir 174 punktus)

8.      Už Europos Centrinio Banko vidaus administracinį tyrimą atsakingas komitetas visiškai neprivalo kviesti visų pareiškėjo per tyrimą nurodytų liudytojų.

(žr. 187 punktą)

9.      Vykstant Europos Centrinio Banko vidaus administracinio tyrimo procedūrai už tyrimą atsakingas asmuo ir komitetas turi didelę diskreciją vertinti būtinumą kviesti Banke nedirbančius asmenis, siekiant paskirti juos komiteto nariais arba gauti jų konsultacinę nuomonę. Sąjungos teismo kontrolė yra apribota patikrinimu, ar už tyrimą atsakingas asmuo ir komitetas veikė laikydamiesi protingų ribų ir nesinaudojo savo diskrecija akivaizdžiai klaidingai.

(žr. 194 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gegužės 2 d. Sprendimo Giraudy prieš Komisiją, F‑23/05, 136 punktas.

10.    Pareigūnų tarnybos nuostatų 12a straipsnio 3 dalyje pateiktas sąvokos „psichologinis priekabiavimas“ aiškinimas taikomas veiksmams, atliktiems nuo šios nuostatos įsigaliojimo, t. y. nuo 2004 m. gegužės 1 d.

(žr. 212 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. gegužės 9 d. Sprendimo Q prieš Komisiją, F‑52/05, 132, 133 ir 135 punktai.