WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 15 stycznia 2013 r.

Sprawa F‑27/11

BO

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Zabezpieczenie społeczne – Pokrycie kosztów transportu związanych z opieką medyczną – Koszty transportu ze względów językowych

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy art. 106a traktatu EWEA, w której BO żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 czerwca 2010 r. odmawiających pokrycia kosztów transportu i opiekunów towarzyszących jego synowi.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność decyzji Komisji. Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez BO.

Streszczenie

Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Ubezpieczenie zdrowotne – Koszty transportu poniesione ze względów językowych – Zwrot – Wyłączenie – Zwrot kosztów transportu związanych z opieką medyczną wymagającą użycia znanego języka – Dopuszczalność – Przesłanki


Na podstawie pkt 2.5 rozdziału 12 tytułu II ogólnych przepisów wykonawczych w materii zwrotu kosztów medycznych określone kategorie kosztów transportu są wyłączone ze zwrotu, w szczególności koszty poniesione ze względów językowych. Niemniej jednak przepisu tego nie można interpretować jako zakazu zwrotu kosztów transportu związanych z odbywaniem psychoterapii, w przypadku gdy w sposób obiektywny zostanie dowiedzione, że wspomniana terapia wymaga posłużenia się językiem, który beneficjent musi rozumieć i który jest jedynym, w którym potrafi się on wyrazić, a psychoterapia w tym języku nie jest dostępna w miejscu zatrudnienia beneficjenta.

(zob. pkt 29, 30)