РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)


30 януари 2013 година


Дело F‑20/06 RENV


Patrizia De Luca

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Връщане на Съда на публичната служба след отмяна — Назначаване — Длъжностно лице, което преминава към по-висока функционална група чрез конкурс на общо основание — Кандидат, включен в списък с резерви, преди влизането в сила на новия правилник — Преходни правила за класиране в степен при назначаването — Класиране в степен съгласно новите правила — Член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника“

Предмет: Връщане на първоначално подадената на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ жалба, по която е образувано дело F‑20/06, на Съда на публичната служба с Решение на Общия съд на Европейския съюз от 14 декември 2011 г. по дело De Luca/Комисия (T‑563/10 P, наричано по-нататък „решението за връщане“), отменящо Решение на Съда на публичната служба от 30 септември 2010 г. по дело De Luca/Комисия (F‑20/06, наричано по-нататък „решението De Luca“), което се произнася по жалбата, постъпила в секретариата на Съда на публичната служба на 22 февруари 2006 г., с която г‑жа De Luca, издържала конкурс преди 1 май 2004 г., иска отмяна на решението на Комисията на Европейските общности от 23 февруари 2005 г., с което тя е назначена за администратор, тъй като то я класира в степен A*9, стъпка 2 (наричано по-нататък „оспорваното решение

Решение: Отхвърля жалбата. Г‑жа De Luca и Комисията понасят съдебните разноски, направени от всяка от тях в рамките на двете производства пред Съда на публичната служба. Комисията понася направените от нея съдебни разноски и разноските на жалбоподателката по образуваното пред Общия съд на Европейския съюз производство. Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.


Резюме


Длъжностни лица — Кариера — Промяна на категорията или на длъжността вследствие на участие в конкурс на общо основание — Прекласиране в степен — Приложими норми — Успели кандидати от конкурси, включени в списъците с подходящи кандидати преди 30 април 2006 г. — Прилагане на член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника — Условия

(член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица)

Тъй като Правилникът не съдържа разпоредби относно прекласирането в степен на длъжностно лице, назначено на друга длъжност като успешно издържало конкурс на общо основание, който му позволява да заеме длъжности, които a priori са на по-високо ниво от заеманата от него длъжност, следва да се приложи по аналогия съдебната практика относно прекласирането в стъпка на активно заето длъжностно лице, назначено на друга длъжност като успешно издържало конкурс на общо основание. Следователно, за да се установи дали член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника относно класирането на длъжностните лица, включени в списък с подходящи кандидати преди 1 май 2006 г. и наети между 1 май 2004 г. и 30 април 2006 г., е приложим за активно заето длъжностно лице, назначено на друга длъжност като успешно издържало конкурс на общо основание, следва да се провери, съгласно тази съдебна практика, дали класирането в новата степен, която е по-ниска от вече заеманата от него и му е определена съгласно тази разпоредба, е в негов интерес, или му дава определено предимство от гледна точка на развитие на кариерата и/или на възнаграждение, на които поначало право имат длъжностните лица, наети на работа между 1 май 2004 г. и 30 април 2006 г.

За да провери дали прилагането на член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника предоставя предимство, в случай че длъжностното лице бъде класирано в по-ниска от вече определената му степен, Съдът на публичната служба следва по-конкретно да установи дали уреденият в този член начин на назначаване е в интерес на длъжностното лице, или му дава определено предимство от гледна точка на развитие на кариерата и/или на възнаграждение, които в неговия случай могат да компенсират факта, че то е класирано в по-ниска от вече определената му степен. Така следва да се сравнят кариерата и заплащането, които това длъжностно лице би могло да очаква въз основа на по-високата, вече определена му степен, с кариерата и заплащането, които може да има вследствие на назначаването му в по-ниската степен.

Сравняването на кариерите и заплащането при описаните по-горе условия се налага още повече тъй като, ако решението за назначаване на друга длъжност е в интерес на длъжностното лице или да му дава определено предимство от гледна точка на кариерата или възнаграждението в сравнение с предходното му положение, това би било достатъчно — въпреки преразпределянето на степени вследствие на реформата на Правилника — за да се изпълни общата цел на последния да осигури на длъжностните лица непрекъснатост на професионалното им развитие.

В това отношение е достатъчно класирането на длъжностното лице в по-ниска степен да е било в негов интерес или да му е дало определено предимство единствено от гледна точка на възнаграждение, за да може да се приеме, че прилагането по аналогия на член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника е било законово допустимо.

(вж. точки 47—49 и 53)