DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 30 januari 2013

Mål F-20/06 RENV

Patrizia De Luca

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande – Tillsättning – Tjänsteman som flyttas upp till en högre tjänstegrupp genom allmänt uttagningsprov – Sökande som är upptagen i en förteckning över godkända sökande som har offentliggjorts före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna – Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad vid rekryteringen – Placering i lönegrad enligt de nya bestämmelserna – Artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna”

Saken: Beslut om återförvisning av mål F-20/06, som ursprungligen väcktes enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA, till personaldomstolen, som fattades genom dom av Europeiska unionens tribunal av den 14 december 2011 i mål T-563/10 P, De Luca mot kommissionen (nedan kallad domen om återförvisning), i vilken tribunalen upphävde den dom som personaldomstolen meddelade den 30 september 2010 i mål F-20/06 (nedan kallad domen i målet De Luca), varigenom personaldomstolen avgjorde den talan som väckts genom ansökan som inkom till personaldomstolens kansli den 22 februari 2006, i vilken Patrizia De Luca, som avlagt godkänt uttagningsprov före den 1 maj 2004, yrkade ogiltigförklaring av det beslut som fattades av Europeiska gemenskapernas kommission den 23 februari 2005 varigenom hon utsågs till handläggare i lönegrad A 9, löneklass 2 (nedan kallat det angripna beslutet).

Avgörande: Talan ogillas. Patrizia De Luca och Europeiska kommissionen ska bära sina respektive rättegångskostnader i de två förfaranden som inletts vid personaldomstolen. Europeiska kommissionen ska bära sina egna kostnader och ersätta Patrizia De Lucas rättegångskostnader i förfarandet vid tribunalen. Europeiska unionens råd ska bära sina egna rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Tjänsteklass – Byte av kategori eller tjänst efter deltagande i ett allmänt uttagningsprov – Placering i ny lönegrad – Tillämpliga bestämmelser – Sökande som före den 30 april 2006 uppförts i förteckningar över sökande som godkänts vid uttagningsprov – Tillämpning av artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Villkor

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII, artikel 12.3)

Eftersom tjänsteföreskrifterna inte innehåller någon bestämmelse som rör en tjänstemans placering i lönegrad när tjänstemannen utses till en annan tjänst i egenskap av godkänd sökande i ett sådant allmänt uttagningsprov som ger vederbörande tillträde till tjänster på högre nivå än den som tjänstemannen innehar, är det nödvändigt att analogt tillämpa den rättspraxis som rör den situationen då en tjänsteman i aktiv tjänst erhåller ny löneklass i samband med att denne utses till en annan tjänst i egenskap av sökande som godkänts vid allmänt uttagningsprov. För att avgöra om artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna angående placering i lönegrad avseende tjänstemän upptagna i företeckningar över godkända sökande före den 1 maj 2006 och som rekryterats mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006, är tillämplig på den situationen då en tjänsteman i aktiv tjänst har utsett till en annan tjänst i egenskap av sökande som godkänts i ett allmänt uttagningsprov, ska rätten i enlighet med nämnda rättspraxis pröva huruvida placeringen i den nya lönegraden – vilken är lägre än den lönegrad som tjänstemannen redan var placerad i och som denne ska placeras i enligt denna bestämmelse – innebär ett visst intresse eller fördel för tjänstemannen såvitt avser karriärutveckling och/eller lön, vilken i princip enbart kommer tjänstemän som anställts mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006 till godo.

För att pröva huruvida tillämpningen av artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna innebär en fördel vid placeringen av tjänstemannen i en lägre lönegrad än den som tjänstemannen redan var placerad i, ska personaldomstolen närmare undersöka om den enligt denna bestämmelse genomförda anställningen innebär ett visst intresse eller fördel för tjänstemannen vad gäller karriärutveckling och/eller lön som, i det aktuella fallet, kan kompensera för en placering i än lägre lönegrad än den som tjänstemannen redan var placerad i. Karriären och lönen som tjänstemannen kan förväntas erhålla i den högre lönegrad som denne redan var placerad i ska således jämföras med den karriär och den lön som denne kan erhålla efter att ha erhållit en tjänst i en lägre lönegrad.

Det bör i ännu högre grad göras en jämförelse av karriären och lönen i den mening som avses ovan, eftersom det är tillräckligt att beslutet om tillsättning på en annan tjänst innebär ett visst intresse eller en viss fördel för tjänstmannen när det gäller karriär eller lön i förhållande till den tidigare situationen för att – trots att lönegraderna har ändrats med anledning av reformen av tjänsteföreskrifterna – det allmänna syftet med tjänsteföreskrifterna att tillförsäkra tjänstemännen en fortsatt utveckling i yrkeslivet ska anses uppfyllt.

Det är i det avseendet tillräckligt att tjänstemannens placering i en lägre lönegrad innebar ett intresse eller en fördel i lönehänseende för att det ska anses tillåtet att göra en analog tillämpning av artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna.

(se punkterna 47–49 och 53)