DIGRIET TAT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU
TAL-UNJONI EWROPEA

(Imħallef uniku)

27 ta’ Ġunju 2013

Kawża F‑87/07 DEP

Luigi Marcuccio

vs

Il-Kummissjoni Ewropea

“Servizz pubbliku — Proċedura — Intaxxar tal-ispejjeż”

Suġġett:      Talba għall-intaxxar tal-ispejjeż li jistgħu jinġabru skont l-Artikolu 92 tar-Regoli tal-Proċedura, li permezz tagħha l-Kummissjoni Ewropea ressqet quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku din it-talba għall-intaxxar tal-ispejjeż fil-Kawża F‑87/07, Marcuccio vs Il‑Kummissjoni, skont l-Artikolu 92(1) tar-Regoli tal-Proċedura.

Deċiżjoni:      L-ammont totali tal-ispejjeż li għandhom jiġu rrimborsati minn L. Marcuccio lill-Kummissjoni Ewropea bħala spejjeż li jistgħu jinġabru fil-Kawża F‑87/07, Marcuccio vs Il‑Kummissjoni, huwa stabbilit għal EUR 2 620.

Sommarju

1.      Proċedura ġudizzjarja — Spejjeż — Intaxxar — Preżentata tat-talba — Notifika lill-avukat li rrappreżenta l-parti opposta fir-rikors prinċipali — Ammissibbiltà — Kundizzjoni

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, it-tielet paragrafu tal-Artikolu 19; Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, Artikolu 92(1))

2.      Proċedura ġudizzjarja — Spejjeż — Intaxxar — Preżentata tat-talba — Obbligu ta’ produzzjoni ta’ provi insostenn tat-talba fl-istadju tal-kuntatt li jippreċedi l-preżentata tagħha — Assenza

(Regoli tal-Proċedura għas-Servizz Pubbliku, Artikolu 92(1))

3.      Proċedura ġudizzjarja — Spejjeż — Intaxxar — Spejjeż li jistgħu jinġabru — Spejjeż indispensabbli sostnuti mill-partijiet — Kunċett — Onorarji mħallsa minn istituzzjoni lill-avukat tagħha — Inklużjoni

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 19, u Anness I, Artikolu 7(1); Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, Artikolu 91(b))

4.      Proċedura ġudizzjarja — Spejjeż — Intaxxar — Elementi li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni — Spejjeż tal-avukati marbuta max-xogħol imwettaq qabel ma l-kawża titressaq quddiem il-qorti tal-Unjoni — Inklużjoni

(Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, Artikolu 91(b))

5.      Proċedura ġudizzjarja — Spejjeż — Spejjeż li jistgħu jinġabru — Spejjeż sostnuti skont il-proċedura tal-intaxxar tal-ispejjeż — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni

(Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, Artikoli 86, 91 u 92)

1.      Ir-regola stabbilita fit-tielet paragrafu tal-Artikolu 19 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, li tipprovdi li l-partijiet għandhom ikunu rrappreżentati minn avukat fil-kuntest tat-tilwimiet imressqa quddiem il-qorti tal-Unjoni, tapplika mhux biss għall-kawżi prinċipali fil-qasam tas-servizz pubbliku, iżda wkoll għall-proċeduri relatati, bħal talba għall-intaxxar tal-ispejjeż.

F’dawn il-kundizzjonijiet, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ma jistax jiġi kkritikat talli bagħat talba għall-intaxxar tal-ispejjeż lill-avukat ta’ parti waħda, meta din tal-aħħar kienet irrappreżentata mill-imsemmi avukat fil-kawża prinċipali. Għaldaqstant, peress li din il-parti ngħatat l-opportunità li tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha skont l-Artikolu 92(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-imsemmi Tribunal, il-prinċipju ta’ kontradittorju ġie osservat b’mod sħiħ.

(ara l-punti 17 u 18)

2.      Fir-rigward ta’ kontestazzjoni dwar l-ispejjeż, fis-sens tal-Artikolu 92(1) tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, ebda dispożizzjoni ta’ dawn ir-Regoli tal-Proċedura ma tobbliga lil parti tiddokumenta t-talbiet tagħha fl-istadju tal-kuntatt li jippreċedi l-preżentata ta’ talba għall-intaxxar tal-ispejjeż.

(ara l-punt 28)

3.      Mill-Artikolu 91(b) tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jirriżulta li l-ispejjeż li jistgħu jinġabru huma limitati, minn naħa, għal dawk sostnuti għall-finijiet tal-proċedura quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku u, min-naħa l-oħra, għal dawk li kienu indispensabbli għal dawn il-finijiet.

F’dan ir-rigward, kif jirriżulta mill-ewwel paragrafu tal-Artikolu 19 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, applikabbli għat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku skont l-Artikolu 7(1) tal-Anness I tal-imsemmi statut, l-istituzzjonijiet huma liberi li jirrikorru għall-assistenza ta’ avukat. Ir-remunerazzjoni ta’ dan l-avukat taqa’ għaldaqstant taħt il-kunċett ta’ spejjeż indispensabbli sostnuti għall-finijiet tal-proċedura, mingħajr ma l-istituzzjoni tkun marbuta turi li tali assistenza kienet oġġettivament iġġustifikata.

Għalhekk, għalkemm il-fatt li istituzzjoni involviet avukat estern ma għandux konsegwenza fuq il-fatt li dawn l-ispejjeż, potenzjalment, jistgħu jinġabru, peress li xejn ma jippermetti li jiġu esklużi fil-prinċipju, dan jista’ jkollu impatt fuq id-determinazzjoni tal-ammont li jista’ jinġabar in fine tal-ispejjeż sostnuti għall-finijiet tal-proċedura.

(ara l-punti 35 u 36)

Referenza:

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: 26 ta’ April 2010, Schönberger vs Il‑Parlament, F‑7/08 DEP, punt 23

Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea: 23 ta’ Marzu 2012, Kerstens vs Il‑Kummissjoni, T-498/09 P-DEP, punt 13; 28 ta’ Mejju 2013, Marcuccio vs Il‑Kummissjoni, T-278/07 P-DEP, punt 14

4.      Il-qorti tal-Unjoni ma hijiex kompetenti sabiex tintaxxa l-onorarji dovuti mill-partijiet lill-avukati tagħhom stess, iżda li tiddetermina l-ammont korrispondenti għall-ħlasijiet li jistgħu jinġabru mingħand il-parti kkundannata għall-ispejjeż. Meta tiddeċiedi fuq it-talba għall-intaxxar tal-ispejjeż, il-qorti tal-Unjoni la għandha tieħu inkunsiderazzjoni tariffa nazzjonali li tistabbilixxi l-onorarji tal-avukati u lanqas ftehim eventwali konkluż f’dan ir-rigward bejn il-parti kkonċernata u l-aġenti jew il-konsulenti tagħha.

Barra minn hekk, fin-nuqqas taʼ dispożizzjonijiet taʼ natura tariffarja fid-dritt tal-Unjoni, hija l-qorti li għandha tevalwa liberament id-data tal-każ, filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni s-suġġett u n-natura tat-tilwima, l-importanza tagħha mill-perspettiva tad-dritt tal-Unjoni kif ukoll id-diffikultajiet tal-każ, l-ammont taʼ xogħol li l-proċedura kontenzjuża setgħet teħtieġ min-naħa tal-aġenti jew tal-konsulenti intervenjenti u l-interessi ekonomiċi li t-tilwima rrappreżentat għall-partijiet.

Fl-aħħar nett, l-ammont tal-onorarji li jistgħu jinġabru tal-avukat tal-istituzzjoni kkonċernata ma jistax jiġi evalwat billi ma jitteħidx inkunsiderazzjoni x-xogħol imwettaq md-dipartimenti tagħha, anki qabel ma titressaq il-kawża quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku. Fil-fatt, peress li l-ammissibbiltà taʼ rikors hija suġġetta għat-tressiq taʼ lment u taċ-ċaħda tiegħu mill-Awtorità tal-Ħatra, id-dipartimenti tal-istituzzjoni, bħala prinċipju, huma involuti fit-trattament tat-tilwimiet, anki qabel ma dawn it-tilwimiet jitressqu quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

(ara l-punti 37 sa 39)

Referenza:

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: 10 ta’ Novembru 2009, X vs Il‑Parlament, F-14/08 DEP, punt 22; Schönberger vs Il‑Parlament, iċċitata iktar ’il fuq, punt 24; 27 ta’ Settembru 2001, De Nicola vs BEI, F‑55/08 DEP, punt 41

5.      L-Artikolu 92 tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, dwar il-proċedura ta’ kontestazzjoni tal-ispejjeż, ma jipprovdix, b’kuntrast mal-Artikolu 86 tal-imsemmija regoli, li tingħata deċiżjoni fuq l-ispejjeż fis-sentenza jew fid-digriet li jagħlaq il-kawża. Fil-fatt, jekk it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, meta jiddeċiedi fil-kuntest ta’ rikors ippreżentat abbażi tal-Artikolu 92 tar-Regoli tal-Proċedura dwar il-kontestazzjoni tal-ispejjeż ta’ istanza prinċipali, jiddeċiedi fuq l-ispejjeż li huma s-suġġett tal-kontestazzjoni u, separatament, fuq l-ispejjeż ġodda sostnuti fil-kuntest tar-rikors għal kontestazzjoni tal-ispejjeż, it-Tribunal jista’, jekk ikun il-każ, jiġi adit suċċessivament b’kontestazzjoni ġdida fuq spejjeż ġodda.

Madankollu, huwa t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku li għandu, meta jistabbilixxi l-ispejjeż li jistgħu jinġabru, jieħu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi kollha tal-kawża sal-mument tal-adozzjoni tad-digriet tal-intaxxar tal-ispejjeż. Minbarra dan, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jista’ jiddetermina l-ammont tal-ispejjeż marbuta mal-proċedura tal-intaxxar tal-ispejjeż u li kienu indispensabbli fis-sens tal-Artikolu 91 tar-Regoli tal-Proċedura sabiex jiġi evitat li jiġi adit ulterjorment b’kontestazzjoni ġdida tal-ispejjeż ġodda.

(ara l-punti 48 u 49)

Referenza:

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: Schönberger vs Il‑Parlament, iċċitata iktar ’il fuq, punt 45; 22 ta’ Marzu 2012, Brune vs Il‑Kummissjoni, F-5/08 DEP, punt 41