EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2012. gada 23. novembrī

Lieta F‑122/11

Dragos-Lucian Vacarescu

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Nokavējums – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEKL atbilstoši tā 106.a pantam, un ar ko D. L. Vacarescu lūdz atcelt Komisijas 2011. gada 18. aprīļa lēmumu, ar kuru tam tika atteikts piešķirt dienas naudu, kas paredzēta Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā – “Civildienesta noteikumi”) VII pielikuma 10. pantā

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Termiņi – Absolūts raksturs – Pārbaude pēc tiesas ierosmes

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzētajiem sūdzības un prasības iesniegšanas termiņiem ir absolūts raksturs, un tos nevar noteikt lietas dalībnieki vai tiesa, kurai ir jāpārbauda, pat pēc savas ierosmes, vai tie ir tikuši ievēroti.

(skat. 14. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2000. gada 29. jūnijs, C‑154/99 P Politi/Eiropas Izglītības fonds, 15. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2009. gada 15. janvāris, T‑306/08 P Braun‑Neumann/Parlaments, 36. punkts.

Civildienesta tiesa: 2010. gada 12. maijs, F‑13/09 Peláez Jimeno/Parlaments, 18. punkts.