POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 25 października 2012 r.

Sprawa F‑50/09 DEP

Livio Missir mamachi di Lusignano

przeciwko

Komisji Europejskiej

Postępowanie – Ustalenie kosztów – Podatek od wartości dodanej

Przedmiot: Wniosek o ustalenie kosztów podlegających zwrotowi na podstawie art. 92 regulaminu postępowania, w którym L. Missir Mamachi di Lusignano żąda ustalenia kosztów w sprawie F‑50/09 Missir Mamachi di Lusignano przeciwko Komisji na podstawie art. 92 ust. 1 regulaminu postępowania.

Orzeczenie: Wysokość kosztów podlegających zwrotowi przez Komisję na rzecz skarżącego w sprawie F‑50/09 wynosi 44 259,25 EUR.

Streszczenie

1.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Udział kilku adwokatów – Brak wpływu – Ocena z uwzględnieniem głównie całkowitej liczby godzin pracy obiektywnie niezbędnych w związku z postępowaniem

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b)]

2.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Pojęcie – Podatek od wartości dodanej – Włączenie w przypadku podmiotu niepodlegającego temu podatkowi

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b)]

1.      Jeśli chodzi o ocenę – dla potrzeb ustalenia wysokości kosztów podlegających zwrotowi – nakładu pracy związanego z prowadzeniem postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, sąd powinien brać przede wszystkim pod uwagę całkowitą liczbę godzin pracy, które mogą okazać się obiektywnie niezbędne w związku z tym postępowaniem, niezależnie od liczby adwokatów, pomiędzy których można było rozdzielić świadczone usługi.

(zob. pkt 21, 26)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑7/08 DEP Schönberger przeciwko Parlamentowi, 26 kwietnia 2010 r., pkt 29

2.      Skarżący niebędący podatnikiem podatku od wartości dodanej nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku od wartości dodanej zapłaconego od usług, za które jego adwokaci wystawili mu rachunek. Tym samym podatek od wartości dodanej zapłacony od wynagrodzenia uznanego za niezbędne stanowi dla niego wydatki poczynione w związku z postępowaniem w rozumieniu art. 91 lit. b) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej.

(zob. pkt 31)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP i T‑109/99 DEP De Nicola przeciwko EBI, 8 lipca 2004 r., pkt 37