Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de grande instance de Nîmes (Frankrig) den 28. februar 2014 – Jean-Claude Van Hove mod CNP Assurance SA

(Sag C-96/14)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de grande instance de Nîmes

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Jean-Claude Van Hove

Sagsøgt: CNP Assurance SA

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 4, stk. 2, i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler 1 fortolkes således, at begrebet klausul, der omfatter definitionen af aftalens hovedgenstand som omhandlet i denne bestemmelse, omfatter en klausul i en forsikringsaftale om garanti for overtagelse af forfaldne afdrag til långiveren i tilfælde af låntagerens fuldstændige uarbejdsdygtighed, som forhindrer den forsikrede i at være omfattet af denne garanti, hvis han er erklæret egnet til at udøve ulønnet beskæftigelse?

____________

1 EFT L 95, s. 29.