Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 kwietnia 2014 r. – Camacho-Fernandes przeciwko Komisji

(Sprawa F-16/13)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Artykuł 73 regulaminu pracowniczego – Choroba zawodowa – Wystawienie na azbest i inne substancje – Komisja lekarska – Odmowa uznania zawodowego podłoża choroby, która doprowadziła do zgonu urzędnika – Prawidłowy charakter opinii komisji lekarskiej – Zasada kolegialności – Mandat – Uzasadnienie – Zasada równego traktowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portugalia) (przedstawiciel: N. Lhoëst, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i V. Joris, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wspólnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie, w jakim podtrzymuje ona brzmienie projektu decyzji odmownej w sprawie uznania zawodowego podłoża choroby, w wyniku której zmarła małżonka skarżącego, była urzędniczka.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Ivo Camacho-Fernandes pokrywa własne koszty postępowania oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.